تشکیلکمیتهمبارزهباقاچاقکاالدرمجلس

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- با توجه به شعار سال جدید مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اش//تغال، موضوع قاچاق که یکی از دالیل اصلی ضربه به تولید به شمار میرود، به مبحث داغ جلسات نمایندگان مجلس تبدیل شده است و مبارزه بااینمعضلالزامیترازگذشتهبهنظرمیرسد.برهمیناساسنایبرییس کمیسیوناصل»09«مجلسازتشکیلکمیتهایبرایبررسیمبادیورودی قاچاق به کشور خبر داد.محمدرضا امیرحسنخانی با بیان اینکه گزارشاتی درباره قاچاق کاال به این کمیسیون ارائه شده است، گفت: کمیسیون اصل «90» تا یک ماه آینده کمیتهای برای بررسی این شکایات تشکیل میدهد و در اولین گام مبادی ورودی رسمی کاالها و گمرکات از سوی کمیسیون بررسیمیشود.

نایبرییسکمیسیوناصل»09«مجلستصریحکرد:مبادیغیررسمی کاالهادرکشورنیزازسویکمیسیوناصل»09«بررسیمیشود.همچنین درآیندهاینزدیکبادستگاههایذیربطجلساتیراخواهیمداشت.ازاعضای سایرکمیسیونهایتخصصیمجلسنیزدرتهیهگزارشدربارهورودقاچاق بهکشوراستفادهمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.