از تهدید نمی ترسیم

Jahan e-Sanat - - News -

گروه نفت و انرژی- تهران و دهلی نو مدت طوالنی است که شرکای برازندهای برای یکدیگر هستند؛ شرکایی که در کنار هم میتوانند شبه قاره و غرب آس//یا را متصل کنند اما کسانی که کار بینالمللی در ح//وزه نفت کردهاند به خوبی میدانند که یکی از ویژگیهای خاص هندیها، استفاده از شرایط موجود کشورهای دیگر به نفع خودشان است.

پسازسال2102 میالديکههنديهامیدان »فرزاد ب« را کشف کردند و در بحبوحه تحریمها بحث توسعه آن مطرح شده بود، دولت احمدينژاد حاضر ش//ده بود با هنديها براي اولینبار قرارداد مش//ارکت در مخزن ‪share product‬ منعقد کند. این در حالي بود که قوانین وقت کشور اجازه نميداد چنین امتیازي را به هنديها بدهیم اما از آنجاکهایراندرپيآنبودکهبههرترتیبتحریمها را بشکند، حاضر شد چنین امتیازي را به هنديها بدهد اما هنديها حاضر به همکاري با ایران نشدند و در تحریمه//ا، ایران را رها کرده و پس از برجام دوباره به کشور بازگشتند اما این بار نمیخواهند تنها کاربر نهایی گاز و نفت باشند.

وزارت نفت در همین راستا اعالم کرده است میادین نفت//ي و گازي را در قالب مناقصه واگذار خواهد کرد اما هنديها به سبب تفاهمنامههایي که پیشتر با ایران امضا کردند، انتظار دارند که این پروژهها خارج از مزایده به آنها واگذار ش//ود و این را ح//ق خود ميدانند.اکنون بعد از آنکه دهلی نو برای پرداخت بدهی نفتی خود سالها ایران را به بازی گرفت و خواهان ارسال محمولههای گندم و فوالد به ایران ش//د، دوباره رویکرد قدیمی خود را در پیش گرفته است و به نظر میرسد این بار طوری برنامهریزی کردهاند که تا همه چیز به پس از انتخابات ایران موکول شود.وزیر نفت هند پس ازچندماهازاولتیماتومزنگنهودرتاریخ71 اسفند 95 چنین گفت: ما پیشنهادمان را به این کشور ارائه دادهایم. اکنون زمان پاسخ دادن است. آنها باید پاسخ بدهند.و در همین راستا اخیرا یک مقام آگاه هندی به خبرگزاری رویترز گفته بود که اگر ایران توسعه میدان گازی فرزاد B را به این کشور واگذار نکند، هند میزان واردات خود از کشورمان را 20 درصد کاهش خواهد داد؛ این تهدید علیه خرید نفت ایران در حالی از سوی هندیها مطرح شد که طی سه سال گذشته با تالش وزارت نفت ایران، مقاصدصادراتیتکمحمولهاینفتکشورمتنوعتر شده است و مضیقههایی که ایران در دوره تحریم برای فروش نفت خود با آن روبهرو بود، از بین رفته است. از سویی دیگر نباید فراموش کنیم که حجم صادراتی نفت ایران به هندوستان در سال 2016 روزانه 473 هزار بش//که و در سال 2015 حدود 208 هزار بش//که در روز بوده اس//ت. در دسامبر 2016 صادراتنفتایرانبههند645 هزاربشکه گزارش شده که این آمار حدود دو برابر مدت مشابه سال5102 است.بادرنظرگرفتناینکههندیها بخواهند02 درصدازخریدنفتازایرانراکاهش دهند، میزان خریدشان از ما به رقمی حدود 400 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. مشکلیباکاهشصادراتنفتنداریم این در حالی اس//ت که روز گذشته وزیر نفت با بیان اینکه ایران خواهان مذاکره با طرف هندی برایتوسعههمکاریهاست،تاکیدکرد:شرایطبرای توسعه روابط باید معقول باشد و ایران نمیتواند قراردادی 30 س//اله با تهدید ببن//دد و با تهدید هیچ کاری جلو نخواهد رفت.بیژن نامدار زنگنه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تهدید هند مبنی بر کاهش خرید نفت از کش//ورمان اظهار داشت: هند از مشتریان خوب ماست و عالقهمند به توسعه همکاری هستیم. اگر آنها واردات نفت از ایران را کاهش دهند، مشکلی نداریم زیرا مشتریان زیادی وجود دارند و بیش از مقدارظرفیتصادراتینفتایرانتقاضابرایخرید وجود دارد.وزیر نفت با اشاره به قراردادهای ایران و هنددرسالگذشتهتصریحکرد:رییسجمهورسال گذشتهبهمودی،نخستوزیرهندقولیدادهبودندو آن،اینبودکهتاشهریور59 بهطرفهندیوقت داده شود تا با آنها برای توسعه میدان نفتی »فرزاد «B به صورت انحصاری مذاکره کنیم.

زنگنهافزود:تاآنتاریخ،طرفهندیپیشنهادات خودراارائهنداد.ایرانتاپایانسال6102 بهطرف هندی وقت داد و پیشنهادات ارائه شده از سوی آنها تا آن تاریخ قابل قبول نبود. هماینک نیز به آنها نامه نوشتهایم.براساسپیشنهاداتیکهطرفهندیداده است،طی03 سالهیچچیزعایدمانمیشودوهر چیز تولید میشود طرف هندی به عنوان دستمزد و هزینه علمیات برمیدارد.وی با بیان اینکه ایران نمیخواهدبیدلیلمیادیننفتیاشراتوسعهدهد، خاطرنشان کرد: هدف ما از توسعه میادین نفتی و گازی کسب درآمد است. ما هماکنون نیز اقدامات دیگری را هم انجام میدهیم تا طرفهای دیگری ه//م وارد میدان ش//ود و روشهای دیگری برای توسعهمیداندرنظربگیریم.وزیرنفتبابیاناینکه اخیرا مسووالن وزارت نفت نامهای را به مسووالن هندی به عنوان آخرین نامه نوشتهاند، ابراز داشت: ما به طرف مقابل گفتهایم که حاضریم با مسووالن سیاسیهندمجددامذاکرهکنیم.بههرحالشرایط برایتوسعهروابطبایدمعقولباشدوایراننمیتواند قراردادی03 سالهباتهدیدببندد.زنگنهباتاکیدبر اینکه با تهدید هیچ کاری جلو نخواهد رفت، بیان کرد:ایرانعالقهمندبهتوسعهروابطباطرفهندی چهدرتوسعهمیادیننفتیوچهدرتوسعهمبادالت پتروشیمیاستولیاینزبان،زبانخوبینیستو بهتر است با زبان انصاف و منطق تجاری گفتوگو شود.وی درخصوص برآوردش از فروش محصوالت نفتیدرسال69 همیادآورشد:برآورددولتایران در سال 96 به صورت متوسط چه در نفت و چه در میعان//ات گازی فروش دو میلیون و چهارصد بشکه در روز است. وارداتنفتهند هند بعد ازچین بزرگترین خریدار نفت ایران است و یکی از معدود کشورهایی است که با وجود تحریمه//ای غرب علیه برنام//ه اتمی جمهوری اسالمی، از ایران نفت خریداری میکرد.

این کشور هماکنون با واردات روزانه بیش از4/1 میلیون بشکه، سومین واردکننده نفت خام در دنیا پس از آمریکا و چین اس//ت. جایگاهی که رقابت سختیدرآنباژاپندارد.هندحدود06 درصداز نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین میکند. دراینمیانعربستانسعودیشریکاولنفتیهند است. پس از آن عراق دومین فروشنده نفت به هند است و ایران که این روزها فروش نفت به این کشور را افزایش داده است در جایگاه بعدی قرار میگیرد. در 11 ماهه سال مالی 2015-2016 هندوستان 109/09 میلیونتن)حدود008 میلیونبشکه( نف//ت خام وارد کرده اس//ت. به گ//زارش دارمندا پرادهان، وزیر نفت و گاز هند، منطقه خاورمیانه هم اکنون 59/22 درصد از کل 184/21 میلیون تن نفتموردنیازهندازآوریل5102 تافوریه6102 را تامین کرده است. البته هند در سالهای پیش از نظر درصد تامین نفت مورد نیاز، سهم بیشتری به خاورمیانه داده بود. در حال حاضر عربستان با 37/10شور//ف میلیونتن)حدود272 میلیون بشکه( دومین صادرکننده نفت به هند در منطقه خاورمیانهاست.هندطیسهسالاخیرخریدنفت خود از عراق را به ش//دت افزایش داده است. رقم خرید نفت هند از عراق سه سال قبل معادل5/42 میلیونتنبوداماایرانبافروش85/01 میلیونتن 77) میلیون بشکه( سومین شریک نفتی هند در خاورمیانه است. این آمار 11 ماهه نشان از خرید نفت هند از ایران حدود 230 هزار بش//که در روز داشته است. هند در س//الهای 2013-2014 و 2012-2013 نفت بیشتری از ایران میخرید. این روند با توجه به مشکالت ناشی از تحریم کاهش پیدا کرد و اکنون مجددا در مسیر صعود قرار گرفته است. با این همه آخرین آمارها حاکی از آن است که دیپلماسی اقتصادی ایران در حال جواب دادن است.در ماه آگوست سالجاری میالدی آمارهای رویترز نش//ان داد خرید نفت هند از ایران بسیار افزایش یافته و به روزانه 360 هزار بش//که در روز رسیده است. هند عالوه بر نفت و گاز، حملونقل و ترانزیت، میتواند در حوزه کش//اورزی و صنایع غذایی نیز ش//ریک بزرگی برای ایران باشد. هند با وجود قرار گرفتن در صدر تولیدکنندگان اغلب محصوالتاستراتژیکبهدلیلمصرفباالیداخلی، توانصادراتیچندانینداردومهمتراینکهدرزمینه فرآوری تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی هنوز قدرت نگرفته اس//ت. زمینهای که جای حضور و سرمایهگذاری ایرانیان را فراهم میکند.

همچنینبراساستحقیقاتبلومبرگ،صادرات نفت ایران در ماه مارس بیشترین میزان طی 27 سال اخیر بوده است.صادرات نفت و میعانات گازی ایران در فاصله بیستم فوریه تا بیستم مارس7102 میالدی به س//ه میلیون و 50 هزار بشکه در روز رسید که بیشترین میزان صادرات از سال 1979 میالدی به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.