جزییاتزلزله6ریشتریدراستانخراسانرضوی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه جامعه- ظهر ديروز بود كه خبر شوكهكننده زلزله شش ريشتري در مشهد همه را شوكه كرد و ترساند. اصل خبر از ترسي حكايت ميكرد كه ممكن بود تلفات گس//تردهاي داشته باش//د اما با توجه به ساعت وقوع اين حادثه، تا هن//گام تنظيم اين گزارش تعداد كشتهش//دگان زلزل//ه دو نفر و تصاوير هم حاك//ي از تخريب برخي مناطق روستايي و ترك خوردن ديوار بازار رضا در مشهد بوده است.

درپيزلزلهششريشتريدرساعت 10:39 در روستاي »سفيدسنگ« از توابع شهرس//تان فريمان واقع در 81 كيلومتري ش//هر مش//هد همه مراكز امدادي و درماني خراس//ان رضوي و اس//تانهاي س//منان و خراسانهاي ش//مالي و جنوبي در حالت آمادهباش قرار گرفتند. به گفته معاون عمليات امداد و نجات هاللاحمر در اين زلزله چهار روس//تاي چالته من//ار، چالته حاجيكار، خارزار و چارمزار شهرستان س//رخس 40 ت//ا 100 درص//د دچار تخريب شدهاند.

همچنين به گ//زارش آنا، تاكنون 53 پسلرزه در سفيدس//نگ به وقوع پيوسته است. شاهين فتحي، معاون عمليات امداد و نجات در مورد آخرين وضعيت زلزله در خراسان رضوي اظهار كرد: تيمهاي ارزياب به هشت كانون زلزلهزده اعزام و متاسفانه دو نفر در اين حادثه كشته شدند كه يك نفر از آنها اهل روستاي »كالغش« بود.

پيرحس//ين كوليوند، سرپرس//ت اورژانس كش//ور نيز با اشاره به آخرين جزييات زلزله مشهد گفت: تاكنون71 نفر مصدوم شدهاند اما در حال حاضر اس//امي 14 نفر از آنها مشخص شده و احتم//ال افزايش تع//داد مصدومان وج//ود دارد و در صورت نياز نيروهاي بيشتري به اين منطقه اعزام خواهند شد. همچنين نام يكي از جانباختگان زلزله نيز »نسا محمدپور« است.

رييس اورژانس كش//ور نيز تاكيد ك//رد: دو كودك 10 ماه//ه دوقلو در ميان مصدومان هستند. در حال حاضر ب//ا توجه به س//ردي ه//وا در مناطق زلزلهزده، مردم اين مناطق بيشتر نياز به اسكان دارند.

كوليوند تصريح ك//رد: با توجه به س//اعت وقوع زلزله و فعاليت مردم در زمينهاي كشاورزي، احتمال ميرود تعداد مصدومان حادثه باال نباشد.

از سويي ديگر رييس هياتمديره و مديرعام//ل ش//ركت فرودگاهه//ا و ناوبري هوايي ايران با اعالم برقرار بودن پروازهاي فرودگاه بينالمللي مشهد، به تمامي فرودگاههاي معين فرودگاه مشهد، مركز كنترل، ادارات كل مراقبت پرواز، ارتباط//ات و ناوبري و مخابرات دستور آمادهباش داد.

وي همچنين عنوان كرد: هماكنون رفت و آمد پروازها در فرودگاه مشهد طب//ق برنامه درحال انج//ام و تمامي س//رويسهاي مرتب//ط فرودگاهي و خدمات ناوبري هواي//ي اين فرودگاه برقرار است و طي بازديد ميداني انجام شده از سطوح پروازي و ترمينالي، وقوع زلزله صبح ديروز، بر ايمني پروازهاي اين فرودگاه آسيب جدي و تاثيرگذاري نداشته است.

هماكنون فرودگاه مشهد باز است و آمادگي كامل براي خدمترساني و امدادرساني به آسيبديدگان احتمالي زلزله را دارد.

همچني//ن معاون عملي//ات امداد و نجات جمعي//ت هاللاحمر نيز در خصوص تعداد فوتيهاي زلزله عنوان كرد: تعداد فوتيهاي زلزله خراس//ان رضوي تاكنون به دو نفر رسيده است.

به گفته رييس هاللاحمر مشهد، چهار روس//تاي كالته من//ار، كالته حاج//ي كار، خ//ارزار و چهارمزار در شهرستان سرخس 40 تا 100 درصد تخريب شده است. خوشبختانه كانون زمينلرزه در جايي نبوده اس//ت كه جمعيت زيادي داش//ته باشد. طبق آخري//ن اطالعات به دس//ت آمده و بررس//يهاي انجام ش//ده، روستاي دوبرقلعه بيش از 80 درصد آس//يب ديده است.

سيداميرمحسن ضيايي تاكيد كرد: اردوگاه اسكان اضطراري در مناطق امن حول منطقه حادثهديده براي آرامش بيشتر مردم ايجاد ميشود.

همچني//ن ب//ه دليل وق//وع زلزله در خراس//ان رض//وي و ام//كان وقوع پسلرزهه//اي احتمالي، تمام مدارس نواحيهفتگانهمشهدوتبادكانتعطيل اعالم شد.

مرتضي اكبرپور، مع//اون آمادگي و مقابل//ه س//ازمان مديري//ت بحران كش//ور با اشاره به گزارشهاي اوليه از مناطق زلزلهزده گفت: به نظر ميرسد تخريبهاي ناش//ي از اين زمينلرزه زياد نباش//د و اميدواري//م اين حادثه كمترينخساراتراداشتهباشدامابراي اظهارنظرنهاييبايدمنتظرگزارشهاي تكميلي تيمهاي ارزياب باشيم.

ريي//س مركز اطالع//ات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا از شهروندان خواس//ت به مناطق زلزلهزده مراجعه نكنند و اجازه دهند تا راهها و مسيرها براي ترددهاي ضروري باز باشد.

اس//تاندار خراس//ان رضوي تاكيد كرد: در حال حاضر ش//رايط مردم در فريمان عادي است و تاكنون خسارات زيادي گزارش نشده است. هليكوپتر هاللاحمر در منطقه مشغول گشت و ارزيابي خسارتهاي احتمالي است. تيمه//اي ارزيابي از مش//هد، فريمان، تربتجام و سرخس نيز به منطقه اعزام شدهاند. تمام نيروها و امكانات از سوي ارتش، س//پاه، اورژانس، شهرداريها، هاللاحمر ...و نيز آماده كمكرساني هستند.

شعاع گسترش زمينلرزه به علت اينكه در عم//ق 10 كيلومتري زمين اتفاق افتاده اس//ت، زياد بود و در شهر مشهد نيز احساس شد.

تا لحظه تكمي//ل گزارش به علت حجم باالي مكالمات و ترافيك شبكه اختالل در ش//بكه تلفني ايجاد ش//د همچنين به گفته اس//تاندار خراسان رضوي تخريب جزيي برخي مناطق بر اثر زلزله گزارش شده است.

اين در حالي اس//ت ك//ه به گفته اكبرپور، معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بح//ران، ارتباطات راديويي و تلفني در بيش//تر مناطقي كه تحت تاثير مستقيم زمينلرزه قرار داشتند، قطعشدهاست.همينعاملباعثشده آماريازتعدادجانباختگانيامصدومان احتمالي اين حادثه و همچنين تعداد مصدومان نباشد.

به گفته برخي مسووالن خراسان رضوي، خوشبختانه با توجه به تراكم جمعيت در بخش سفيدسنگ مشكل جدي براي اين منطقه به وجود نيامده است. همچنين وضعيت آمادهباش در استانهاي خراسان جنوبي، سمنان و خراسان شمالي اعالم شده است.

روس//تاهاي مش//هد مش//كل آب ندارند

مديرعامل آب و فاضالب روستايي خراسان رضوي گفت: تاسيسات آبي هيچ روس//تايي دچار مش//كل نشده اما تدابير الزم براي دو روس//تايي كه احتمال قطع آب در آن وجود دارد، در نظر گرفته شده است.

دانشگر در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد:بيشترينتخريبدردوروستايدو قلعه براش و الغور اتفاق افتاده اما هيچ كدام از تاسيسات آبي حتي در اين دو روستا نيز دچار مشكل نشده است.

وي با بيان اينكه مش//كل آب در هي//چ يك از روس//تاهاي خراس//ان رضوي وجود ن//دارد، عنوان كرد: به منظ//ور احتياط دو تانكر هر كدام با حجم 10 هزار ليتر به اين دو روستا ارسال شده است و در صورت نياز از منبع آنها استفاده شود.

محمدرضا مزيني، مديرعامل توزيع برق خراس//ان رضوي نيز درخصوص آخري//ن وضعيت برق مش//هد گفت: گزارشي از وقوع خاموشي و قطع برق نداشتهايم.

وي از پايداري شبكه 20 كيلوولت در پي وقوع زلزله ش//ش ريشتري در سطح برخي شهرس//تانهاي استان رضوي خبر داد.

همچني//ن حميدرض//ا جانب//از، مديرعام//ل ش//ركت آب و فاض//الب كشور درخصوص وضعيت آب مشهد گفت: وقوع زلزله موجب قطع آب در شهر مشهد نشده اما در مورد روستاهاي اطراف مشهد هنوز اطالعات كاملي در دست نيست.

عليرضا رشيديان، استاندار خراسان رضوي ساعت 18 روز گذشته ضمن اش//اره به برپا شدن چادرهاي اسكان موقت از سوي هاللاحمر گفت: نيروي انتظامي براي ايجاد امنيت به منطقه نيرو اعزام كرده است. با توجه به برودت هوا در سفيدسنگ، اردوگاهي با امكانات الزم براي اسكان زنان و كودكان فراهم شده ولي بيش//تر روستاييان نزديك روس//تاي خود مستقر ش//دند چون بسياري از خانهها هنوز قابل استفاده هستندامابهآنهاتوصيهكرديمامشبو شبهاي آينده به خانههاي خود نروند. ب//ه مردم توصيه كرديم در كمپهاي چادري بمانند. بنياد مسكن نيز براي برآورد خس//ارت به منطقه نيرو اعزام كرد تا كار بازسازي خانههاي روستايي با طراحي و ساخت محكم و با استفاده از كمكه//اي بالع//وض و وام ارزان انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.