تضييعحقوقبيمارانبرايافزايشدرآمد

Jahan e-Sanat - - News -

نماينده مردم بجنورد، راز و جرگالن، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلسشوراياسالميگفت:برخيپزشكانبهدليلافزايشدرآمد،بيماران زيادي طي روز ويزيت ميكنند كه اين مساله به كاهش كيفيت خدمات درماني منجر شده است.

علي قرباني در گفتوگو با ايلنا در پاس//خ به اينكه چرا اغلب پزش//كان زمانمصوبشده51 دقيقهبرايويزيتبيمارانرارعايتنميكنند،گفت: تشخيص بيماري بستگي به تبحر پزشك دارد و به اعتقاد من اختصاص يك زمان واحد اثر چنداني در تشخيص به موقع بيماري ندارد. اگر پزشك متخصصزمانكافيبرايهربيماراختصاصدهد؛قطعاامكانمعاينه01 يا 15 بيمارراندارددرصورتيكهدربيمارستانهاشاهدپذيرشبيشاز001 بيمارتوسطمتخصصانهستيم.

قرباني عنوان كرد: در اين صورت نميتوان همه جزييات و ابعاد بيماري را تشخيص داد. دولت و دانشگاه علوم پزشكي بايد نظارتهاي الزم را انجام دهد تا پزشكان نتوانند طي روز بيشتر از حد استاندارد بيمار ويزيت و در اين صورتباآنهابرخوردقانونيكنند.درصورتيكهنهادينظارتيبرتعدادبيماران ويزيتشدهطييكروزتوسطپزشكانداشتهباشدوضعيتدرمانيبيماران بهترميشود.ويگفت:درصورتنظارتبرتعدادبيمارانويزيتشدهتوسط هر پزشك، امكان اشتغال براي پزشكان ديگر هم كه به دليل اشباع بازار كار بهفعاليتهايديگريمشغولاند،ايجادميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.