جسدهايغيرقابلشناساييمومياييميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: موميايي كردن جسد از لحاظ شرعي هيچ مشكلي ندارد و هر كس تمايل داشته باشد، ميتواند با پرداختهزينهآن،جسدرامومياييكند.احمدشجاعي،درخصوصموميايي كردنجسدگفت:طبقمقرراتبينالملليهرجسديكهقراراستازكشور خارجشود،بايدمومياييوسپسبهخانوادهاشسپردهوبهكشورمقصدارسال شود. وي ادامه داد: در داخل كشور تنها در موارد استثنايي اجساد موميايي ميشود زيرا به دليل باال بودن هزينه موميايي كردن، كسي از اين موضوع استقبالنميكند.شجاعيدرخصوصاجساديكهدرداخلكشورموميايي ميشوند، گفت: در مواردي كه جسد به دليل جراحت وارده قابل شناسايي نباشد،توسطپزشكيقانونيمومياييونگهداريميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.