15

Jahan e-Sanat - - News -

منچستريونايتد در هفته سي و يكم رقابتهاي ليگ برتر انگليس مقابل اورتون از شكست خانگي گريخت اما دو امتياز ارزشمند ديگر را از دست داد.

هفته سي و يكم رقابتهاي ليگ برتر انگليس سهشنبهشب گذشته ادامه يافت و در مهمترين بازي برگزار شده تيم منچستريونايتد در ورزشگاه اولدترافورد برابر اورتون به تساوي يك- يك دست يافت. فيل جاگيلكا در دقيقه22 براي اورتون گلزني كرد و زالتان ابراهيموويچ در دقيقه 94 از روي نقطه پنالتي كار را به تساوي كشاند. منچستريونايتد با اين برد 54 امتيازي شد و در رده پنجم جدول باقي ماند. ابراهيموويچ: ليگ برتر التماس ميكند بمانم مهاجم سوئدي منچستريونايتد به ماندن در اين تيم و احتمال رفتن به ليگ آمريكا واكنش نشان داد. بعد از انتشار اخباري مبني بر احتمال پيوستن زالتان ابراهيموويچ به لسآنجلس گلكسي، مهاجم 35 ساله كه 27 گل تا به اينجاي فصل به ثمر رسانده، با يك چالش روبهرو شده است.

به نوشته ديليميل، به نظر ميرسد باشگاه يونايتد به او پيشنهاد تمديد يك ساله قرارداد داده است و از طرفي از ليگ آمريكا نيز پيشنهادات خوبي به دست او رسيده است. ابراهيموويچ درباره اين موضوع گفت: وقتي 35 سال داشتم به اينجا آمدم. همه فكر ميكردند روي ويلچر قرار دارم. چه اتفاقي افتاد؟ ش//ير هنوز زنده اس//ت و همين هم هست. نشان دادم هرچه مردم ميگويند اشتباه است. ديگر چنين صحبتهايي را نميشنوم زيرا حسودان و منتقدان، اكنون خودشان طرفدار من شدند.

زالتان ابراهيموويچ ادامه داد: تا چند وقت ديگر 36 ساله ميشوم. نشان دادم كه سن فقط يك عدد است. آنقدر تالش ميكنم تا نشان دهم بقيه از من پيرتر هستند و من جوانتر. ميدانم ليگ برتر به من التماس ميكند اينجا بمانم. نميدانم چه تصميمي براي فصل آينده خواهم گرفت. شايد بايد منتظر بمانيم و ببينيم اوضاع چگونه پيش خواهد رفت.

منچستريونايتد تساويهاي زيادي در ليگ برتر داشته است. عملكرد ضعيف اين تيم در خانه باعث شد آنها در رده پنجم جدول ردهبندي قرار گيرند ولي قهرماني در جام اتحاديه و سوپرجام انگليس رضايتبخش بوده است. شياطين سرخ اكنون در جمع هشت تيم برتر ليگ اروپا قرار دارند و براي رسيدن به مرحله بعد بايد به ديدار اندرلشت بروند. با توجه به اينكه فينال ليگ اروپا در سوئد برگزار ميشود، اين رقابتها و قهرماني در آن براي ابراهيموويچ از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

مهاجم سوئدي ادامه داد: جدول دروغ نميگويد. تيم در جايي قرار دارد كه شايسته آن بوده است. هيچوقت به ياد ندارم براي حضور در جمع چهار تيم تالش كرده باشيم. حتي يادم نميآيد آخرين بار در چه زماني تيمم در جدول ردهبندي ليگ، به مقام دوم رسيد. شايد در ميالن بود. اين براي تيم، شكست محسوب ميشود و به هيچ وجه آن را دوست ندارم. غير از قهرماني، بقيه جايگاههاي جدول يعني ناكامي. چه دوم شويد و چه در ردههاي بعدي قرار بگيريد. هنوز در يك رقابت ديگر براي قهرماني به سر ميبريم و ميخواهيم تالش كنيم به هدفمان برسيم.

مهاجم53 سالهمنچستريونايتدهمچنيندربارهآيندهاشبعدازبازنشستگيازفوتبال و احتمال پي گرفتن مسير اريك كانتونا )بازيگري( نيز به صحبت پرداخت و گفت: اريك، اريك است و زالتان، زالتان. هر كسي توانايي كار خودش را دارد. همه كانتونا را به سبب كارهايي كه انجام داده به ياد دارند و مرا نيز به خاطر كارهايي كه انجام دادهام. تنها كاري كه اريك انجام داده و من آن را انجام ندادم، بازيگري است. كنجكاو هستم و دوست دارم بازيگر شوم. جيمز باند جديد؟ شايد اين طور باشد. شايد هم نه.

زالتان ادامه داد: درباره تمديد قراردادم بايد خيلي چيزها حل و فصل شود. بازيكن 20 ساله نيستم كه سالهاي سال بتوانم ادامه دهم. شايد بتوانم دو يا سه فصل ديگر بازي كنم. بايد ببينيم باشگاه چه ميخواهد. آيندهنگري باشگاه چيست؟ به اينجا نيامدم كه وقتم را هدر دهم. پيشتر نتوانسته بودم ليگ قهرمانان اروپا را فتح كنم. به يونايتد آمدم. ميدانستم در ليگ قهرمانان اروپا نيست ولي با اين حال آمدم. بايد ببينيم شرايط چطور پيش خواهد رفت. كمك مالي IOC به سيلزدگان پرو كميته بينالمللي المپيك 600 هزار دالر به كشور پرو براي كمك به سيلزدگان اهدا كرد.

كميت//ه بينالمللي المپيك (IOC) اعالم كرد به س//يلزدگان پرو مبل//غ 600 ه//زار دالر كمك ميكند. ليما پايتخت پرو قرار اس//ت در ماه س//پتامبر ميزبان جلسه س//االنه IOC باشد. در اين جلسه ميزبان المپيك 2014 تعيين ميش//ود. لسآنجلس و پاريس دو نامزد ميزباني اين المپيك هستند.

ماه گذشته در ليما توفاني آمد كه به دليل گرم شدن سطح آب اقيانوس آرام بود. مبلغ 600 هزار دالر با همكاري ،IOC انجمن اتحاد المپيك و انجمن ورزشي پان امريكن پرداخت شده است.

هزين/ه 7 ميلي/ون يورويي جداي/ي شوايناش/تايگر براي يونايتد

باستين شوايناشتايگر مبلغ قابل توجهي از باشگاه منچستريونايتد به خاطر جدايي پيش از موعدش دريافت ميكند.

باستين شواين اشتايگر در حالي كه هنوز يك سال و نيم از قراردادش با منچستريونايتد باقي مانده بود، تصميم به جدايي از اين باشگاه و پيوستن به شيكاگو فاير در ليگ MLS گرفت. شواين اشتايگر در منچستريونايتد ساالنه41 ميليونيورودستمزددريافتميكردامادرتيمجديداوساالنه 5/4 ميليون يورو دستمزد ميگيرد. طبق ادعاي اشپورت بيلد اين بازيكن به خاطر جدايي پيش از موعد هفت ميليون يورو غرامت از منچستريونايتد دريافت خواهد كرد. شواين اشتايگر با توجه به وضعيتش در آخرين ماههاي حضورش در منچستريونايتد، تبديل به يكي از بازيكنان محبوب اين تيم ش//ده بود. شوايني چند روز قبل موفق شد اولين گل خود براي باشگاه جديد را به ثمر برساند. ثبتيكآمارجالببراياوباميانگ مهاجم گابني بورس//يا دورتموند در فصل جاري به تنهايي نيمي از گلهاي تيمش را در رقابتهاي مختلف به ثمر رسانده است. پير امريك اوباميانگ فصلي رويايي را با بورسيا دورتموند سپري ميكند. او در ديدار برابر هامبورگ هم توانست گلزني كند تا با 25 گل زده به تنهايي در صدر جدولگلزنانجايبگيرد.اينمهاجمگابنيدرفصلجاري53 بارپيراهن دورتموند را در رقابتهاي مختلف بر تن كرده است كه نتيجه آن 32 گل و پنج پاس گل بوده است. به عبارت ديگر او در 37 گل دورتموند نقش داشته است. نكته جالب درباره اوباميانگ اين است كه او در فصل جاري به تنهايي نيمي از گلهاي دورتموند را به ثمر رسانده است و اين نشان ميدهد زنبورها تا چهاندازه به او وابسته هستند.

اوباميانگ در چند سال حضور خود در دورتموند عملكرد درخشاني از خود نش//ان داده اس//ت. او بهترين جانشين براي روبرت لواندوفسكي بوده كه به بايرن مونيخ رفته است. او از تيمهاي بزرگي پيشنهاد دارد و به احتمال خيلي زياد در تابستان دورتموند را ترك خواهد كرد. ليورپول، رئالمادريد، منچسترسيتي، منچستريونايتد و پاريسنژرمن از مشتريان جدي اين بازيكن بهشمار ميآيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.