در يكقدمي تاريخ

Jahan e-Sanat - - News -

رض//ا قوچاننژاد كه اين فصل بهترين فصل دوران فوتبالش را س//پري ميكند، ركورد بيش//ترين گلزده يك ايراني در اروپا را شكس//ت. گوچي در آس//تانه تبديل ش//دن به اولين آسيايي تاريخ اس//ت كه در اروپا آقاي گل شد.

مهاجم تيم ملي ايران سهشنبهش//ب گذشته در جريان برتري سه گله تيمش مقابل اسپارتا روتردام گل زد و تعداد گلهاي اين فصلش در ليگ هلند را به عدد 17 رس//اند. رضا حاال با دو گل كمتر نس//بت به نيكوالي يورگنسن دومين گلزن برتر اين رقابتها به شمار ميرود.

اين گل گوچي او را تبديل به اولين بازيكن ايراني تاريخ كرد كه در يك ليگ اروپايي بيشتر از 16 گل زده است. پيش از اين وحيد هاشميان با زدن 16 گل با لباس بوخوم در رقابتهاي بوندسليگا ركورددار بود. قوچاننژاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.