تيم ملي فوتبال اميد در اغما

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

تيم ملي فوتبال اميد با وجود مشخص شدن رقباي ايران در انتخابي مسابقات قهرماني آسيا در بالتكليفي كامل به سر ميبرد.

مرحلهانتخابيمسابقاتقهرمانيفوتبالكمتراز32 سالآسيااسفند سال گذشته برگزار شد و تيمهاي مختلف از جمله ايران رقباي خود را در اين مسابقات شناسايي كردند. تيم ايران در گروه A با تيمهاي عمان، قرقيزستان و سريالنكا همگروه شد.

قرعهكشي اين مس//ابقات در حالي انجام شده كه تيم ايران تاكنون تشكيل نشده و عمال تيم ملي اميد وجود ندارد و استعدادهاي جوان بدون اينكه ديده شوند، به كار خود ادامه ميدهند. دير نيست كه تيم ايران رنگ المپيك 2020 را هم به خود نبيند و به حسرت چهار دههاي ايران دامن زده شود. مسابقات انتخابي قهرماني فوتبال آسيا در رده سني كمتر از 23 سال روز 28 تير آغاز خواهد شد و بعد از مشخص شدن چهره 16 تيم نهايي، مسابقات قهرماني كمتر از 23 سال روز 23 دي 96 در چين برگزار ميشود. از طرفي اكثر تيمهاي ملي از جمله استراليا، امارات، قطر، ژاپن ...و بعد از اتمام مسابقات المپيك6102 تيم ملي اميد خود را تشكيل دادهاند و بدون شك چندين گام مهم بيشتر از ايران برداشتهاند.

البته گمانهزنيهايي در گذشته مبني بر حضور تيم ملي جوانان بعد از شركت در جام جهاني كمتر از 20 سال، در انتخابي مسابقات قهرماني كمتر از 23 سال آسيا به عنوان تيم ملي اميد شركت كند كه البته اين موضوع هم تاكنون در حد حرف باقي مانده است.

پيش از اين دغدغه فدراسيون جلوگيري از موازي كاريهاي كميته ملي المپيك بود كه بعد از جلسه تاج و كيومرث هاشمي اين مشكل هم حل شد و صفر تا صد آمادهسازي اين تيم به فدراسيون فوتبال واگذار شد. سخن پاياني اينكه اين تيم نياز به توجه دارد؛ حداقل مسووالن بهاندازه تيمهاي رده سني نوجوانان و جوانان به اين تيم توجه كنند تا اين نسل از فوتبال ايران هم همانند نسلهاي گذشته نسوزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.