سيتيزنهابهدنبالدرآمد001 ميليونپوندي

Jahan e-Sanat - - News -

تحول عظيمي در تركيب منچسترسيتي رقم خواهد خورد. تلگراف مدعي شده منچسترسيتي انتظار دارد در تابستان از فروش بازيكنانش مبلغي حدود001 ميليون پوندكسبكند.پپگوارديوالقصدداردتحولعظيميدرتركيبمنچسترسيتيايجاد كند و عالوه بر ورود بازيكنان جديد، بايد شاهد خروجيهاي بسياري باشيم.

منچسترسيتي در تابستان قصد دارد جو هارت، سمير نصري، الياكيم مانگاال، ويلفرد بوني و جيسون دناير را به فروش برساند. هر پنج بازيكن در تابستان قبل به صورت قرضي سيتي را ترك كردند و شانسي براي بازگشت به تيم پپ ندارند. دو بازيكن ديگر هم در ليست فروش منچسترسيتي قرار دارند؛ فرناندو و كمپاني.

آينده كلوديو براوو، كوالروف و نوليتو هم بستگي به حضور بازيكنان جديد دارد، شايد در صورت جذب بازيكنان جديد در پست بازي اين سه نفر، آنها هم مجبور به ترك اتحاد شوند. گفتني است پپ گوارديوال در تالش است هفت بازيكن جديد را به تيمش در تابستان 2017 اضافه كند.

اين در ش//رايطي اس//ت كه هفت بازيكن هم قراردادشان در پايان فصل به اتمام ميرسد و در صورت جدايي اين بازيكنان، مبلغي نصيب سيتي نميشود اما حداقل از نظر حقوق اين تيم ميتواند هزينههايش را ساماندهي مجدد و دستمزد آنها را براي بازيكنان جديد صرف كند. در چنين شرايطي منچسترسيتي اميدوار است از فروش هفت بازيكن ذكر شده، مبلغي حدود 100 ميليون پوند به دست آورد و اين مبلغ را براي خريد بازيكنان جديد استفاده كند. انتظار ميرود گوارديوال بودجهاي002 ميليون پوندي در اين تابستان در اختيار داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.