امان از خرافات!

Jahan e-Sanat - - News -

اينكه يكي از تيمهاي ليگ برتري براي فرار از سقوط، پسر يك جادوگر و رمال را در تركيب قرار ميدهد تا بلكه فرجي شود، از آن دست اتفاقات احمقانهاي است كه فقط بايد به آن خنديد! شما اگر انتخابهاي بهتري داشتيد و از اول فصل بهتر در بازار نقل و انتقاالت عمل ميكرديد يا مربيان بهتري را براي تيمتان ميگرفتيد، كارتان به بازي دادن پس//ر جادوگر نميرس//يد! ديديد كه بازي كرد و با بازي او هم سه گل خورديد و باختيد! آدم واقعا از مديران فوتبالي تعجب ميكند از اين رفتارها و از اين تصميماتي كه ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.