استقالل به دنبال حفظ پله دوم در تبريز

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

استقالل روند صعودياش در زمستان 95 را در بهار 96 هم حفظ و با برد مقابل فوالد خوزستان در 12 فروردين براي اولين بار در اين فصل به رده دوم جدول صعود كرد. استقالل حاال به فكر حفظ دومي و همچنين كم كردن فاصله با پرسپوليس است. نتايج منصوريان در دور برگشت فوقالعاده بوده است. اين تيم صدرنشين دور برگشت است و در 10 بازي نيم فصل دوم هشت برد و يك تساوي كسب كرده و تنها يك بازي را باخته است. استقالل با اين پشتوانه عالي امروز در تبريز به ميدان ميرود تا رده دوم را براي خود نگه دارد و اجازه ندهد تراكتورسازي دوباره دوم شود. در آن سوي ميدان گسترش فوالد چهار بازي است كه نبرده و در تاريخ ليگ برتر هرگز موفق به شكست استقالل نشده است. گسترش هم براي اين بازي انگيزههاي زيادي دارد. نخست اينكه گسترش فاصله زيادي با تيمهاي باالي خود ندارد و در سه امتيازي تيم چهارم جدول است و ميتواند به آسيايي شدن فكر كند. از طرفي گسترش ميتواند به فكر كمك به همشهرياش تراكتورسازي هم باشد. گسترش با متوقف كردن استقالل ميتواند دومي را به تراكتورسازي هديه دهد.

عليرضا منصوريان به دليل اخراج در بازي قبلي مقابل فوالد در بازي با گسترش اجازه حضور روي نيمكت را ندارد. آبيها يك غايب مهم هم دارند؛ كاوه رضايي، بهترين گلزن استقالل در اين فصل، سه اخطاره است و بايد ديد جابر انصاري مقابل تيمسابقشچهميكند؟همچنيناحتماالاميدنورافكنهمبهداليلانضباطيدراين بازي غايب خواهد بود. بازي رفت دو تيم ديدار بسيار جذابي بود كه دو- دو شد. در صورتي كه بتواند آقاي گل رقابتهاي اين فصل ليگ هلند شود، اولين آسيايي تاريخ خواهد بود كه آقاي گل باالترين سطح قابتهاي فوتبال يك كشور اروپايي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.