ماشاال آقاي آخوندي!

Jahan e-Sanat - - News -

وقوع توفان شن در شهر فهرج كرمان در حالي كه موجب ش//ن گرفتگي معابر شهري و روستايي، شن گرفتگي پلها، كاهش ديد، بسته شدن كانالها و قناتهاي كشاورزي و ورود شن به شهرهاي ريگان و فهرج و شن گرفتگي شديد روستاها شده است اما موجب پديدار شدن بخش عظيمي از يك شهر باستاني در بخش نگين كوير در حوالي اين شهرستان شد. آثاري از س//فال، اس//تخوان و ديوارهاي خشتي شهر در اين محوطه باستاني مشاهده ميشود. بيلهاي مكانيكي زير »گنبد كبود« مراغه! فرق//ي نميكند، »گنبد كبود« خوانده ش//وند، »آرامگاه مادر هالكوخان« يا »برج مدور« در مراغه! آنهم وقتي براي ايجاد طرح مجتمع تجاري دورشان را گودبرداري ميكنند و برايشان اهميتي ندارد حركت ماشينهاي سنگين دور اين دو برج ايلخاني لرزش دارند و آسيب!به گزارش ايسنا، شايد صد قدم هم فاصله ندارند بيلمكانيكيها و جرثقيلها با »برج مقبرههاي كبود و مدور« مراغه در آذربايجان شرقي؛ همان استاني كه »مسجد ارگ عليشاه«اش را هم تا نزديكي تخريب بردند براي س//اخت پاركينگ! و اي//ن بار در مراغه تاريخي؛ دو بناي قديمي و ارزش//مند در وسط شهر قرار است طعمه طرحهاي درآمدزاي سرمايهداران شود، با نام »طرح ساماندهي محوطه برج كبود و مدور«.

ناص//ر دبير، دبي//ر كارگ//روه مطالعات ايلخان//ي انجمن تاريخپژوهان شهرستان مراغه در اين زمينه توضيح ميدهد: بيش از 10 س//ال گذش//ته طرحي با نام »طرح ساماندهي محوطه برج كبود و مدور« در حريم درجه يك، در دو بناي تاريخي »گنبد كبود« و »برج مدور« آغاز به كار كرد، اما پس از مدتي اين طرح را اصالح كردند تا براساس آن 30 درصد از محدوده درنظر گرفته شده، مكاني تجاري و درصد بيشتر فضاي آن براي طرح ساماندهي محوطه به صورت باغ در نظر گرفته شود، اقدامي كه فقط روي كاغذ بود و هيچ عملياتي در راستاي اجرايي كردن آن مشاهده نشد.

مترو س//نپترزبورگ اين روزها با عمليات تروريس//تي و انفجار بمب در ص//در اخبار قرار گرفت اما اين شبكه حملونقل شهري، داراي ويژگيهاي ديگري است كه در خبرها كمتر به آنهاپرداختهشدهاست.

شهرهايمسكووسنپترزبورگازاصليترين مقاصد گردشگري روسيه و دستكم جزو صد هدف اول گردش//گري اصلي در جهان هستند بهويژه شهر سنپترزبورگ كه همواره در ردههاي باالي آمارهاي گردشگري قرار داشته و ميتوان گفت سفر به آن، جزو روياهاي سفر هر فرد اهل فرهنگ و هنري اس//ت. بيشك، يكي از داليل اين مطلوبيت و خواست عالوه بر شاخصههاي تاريخي و ادبي، معماري و شهرسازي هنرمندانه وجذابآناست؛حالآنكهاينوضعيتتنهاروي زمين حاكم نيست.در اين ميان، مترو شهرهاي مسكووسنپترزبورگنيزيكيازجاذبههايهنر معماري اين شهرها محسوب ميشوند كه حاال برخيايستگاههايآنهانهتنهابهشكلموزههايي زنده و پويا درآمدهاند بلكه برخي در فهرس//ت ميراثفرهنگيجمهوريفدراتيوروسيهنيزثبت شدهاند.شبكهقطارشهريروسيهدرسال5391 يعنيبيشاز08 سالپيشكليدخورد.درآن زمان، استالين، ديكتاتور معروف اتحاد جماهير شوروي، تصميم گرفت اين پروژه را از يكسو به نمادقدرتوتوسعهدرجامعهكمونيستيبلوك شرق تبديل كند، از سوي ديگر پس از پايان كار آن را به نماد قدرشناس//ي در قبال انسانهايي تبديل كند كه بهپاي حزب كمونيس//م تا پاي جان از هيچ كوشش و ايثاري دريغ نميكنند. به همين دليل، هنوز در نقطههايي از ايستگاههاي خ//اص، نمادها و تصويرهاي مربوط به بانيان و عامالن اجراي اين پروژه بزرگ و دش//وار در آن زمانبهچشمميخورد.

برخي از ايستگاههاي مترو در اين دو شهر، عمال ش//كل گالريهاي هنري را پيدا كردهاند ك//ه نهتنها آثاري هنري در گونههاي نقاش//ي، مجسمهس//ازي و معم//اري را در خ//ود جاي دادهاند بلكه با حفظ مؤلفههاي تاريخي همچون لوس//ترها به يكي از جاذبهه//ا و مقاصد مورد توصيه براي گردشگراني كه به اين شهرها سفر ميكنند،تبديلشدهاند.دراينايستگاهها،سنگ مرمرهايتراشخوردهبهوفوريافتميشوندونيز چلچراغهايي كه در طراحي، هر فردي را بهياد خورشيددرزيرزمينمياندازند.

اين تركيبها تاكنون عكاسهاي زيادي را هم از سراسر جهان بهسوي خود كشانده است تا جايي كه برخي از آنها، ايستگاهها را براي عكاسي در ساعتي پس از تعطيلي آنها، اجاره كرده و از آلبومهايخودنمايشگاههايي،ولومجازيترتيب دادهاند.بهگزارشايسنا،سامانهقطارهايشهري )مترو(كالنشهرمسكوباداشتن21 خطفعال، 180 ايستگاه و جمعا مس//يري به طول 298 كيلومتر،يكيازقديميترينخطوطمتروشهري درجهاناست.قطارها)واگنهاولكوموتيوها(هم دراينسيستم،بسيارمتنوعبودهبرخيبهشدت كهنه اما به هر حال، با وجود صداي گوشخراش اصطكاك چرخها و ريلها موقع ترمز كردن در ايس//تگاهها بهشدت سريع و با فاصله كم از هم خدماترس//اني ميكنند تا جايي كه برخورد قطارها در مترو مسكو، بيسابقه نبوده و امري محال و شايد حتي عجيب محسوب نميشود. در س//نپترزبورگ نيز شكل و شمايل ساختار مترو و ايستگاههاي آن، در كل به ساختار مترو مس//كو شباهت بس//يار دارد اما عالوه بر اينكه تعداد و طول خطها در اين شهر شمالي روسيه محدودتر است، يك تفاوت ديگر نيز عمق بسيار زيادايستگاههايمترودراينشهر،نسبتبهمسكو و ديگر شهرهاي جهان است. درواقع با توجه به آنكه اين شهر در منطقهاي دلتايي و در محاصره و مج//اورت آبها )در قالب رودخانه و دريا( قرار گرفتهاستبهاجبار،خطوطوبرخيايستگاههاي آندرعمقبسيارزيادزمينقرارگرفتهاندتاعمال كارحفاريومحافظتازآنمقدورباشد.همچنين دربرخيازايستگاهها،محلتوقفقطارومسافران، در محفظههايي طراحي شده است تا از ريزش آبجلوگيريشود.

دربرخيازايستگاههايمترويسنپترزبورگ، باتوجهبهويژگيعمقآنها،شرايطبهگونهاياست كه محليها به طنز ميگويند در مسير خانه يا محل كار، ابتداي پله برقي ميتوانند بنشينند و ش//روع كنند به خوردن ساندويچ خود؛ وقتي به انتهاي ساندويچ رسيدند به انتهاي پلهبرقي همميرسند.

يكي ديگر از ويژگيه//اي البته رخدادي در اين سيس//تم حملونقل شهري، تعدادي عمليات تروريستي در قالب بمبگذاري بوده كه بهويژه در دهه نخست هزاره سوم ميالدي و باز بهويژه در مسكو در برخي ايستگاهها، توسط گروههاي جداييطلب يا معترض به حكومت روسيه صورتگرفتهاست.اينروندبهسيستم حملونقل قطار شهري س//نپترزبورگ هم رسيده و حاال نگرانيهايي براي خيليها ايجاد كرده است.متروي س//نپترزبورگ داراي 67 ايس//تگاه در پنج خط اس//ت كه روزانه بيش از دو ميلي//ون نفر مس//افر را جابهجا ميكند و ش//انزدهمين متروي ش//لوغ دنيا از حيث جابهجاييمسافرمحسوبميشود.وقوعانفجار و احيانا تداوم آن )با توجه با كشف يك بمب عملنكرده در ايستگاهي ديگر و نيز دريافت تهديدهايي كه به تعطيليهاي چندباره مترو انجاميد(، ش//رايط صنعت گردشگري را براي اين شهر بهشدت گردش//گرپذير، دشوار و با ريزش آماري ميتواند مواجه كند.

البته هم مسكو و هم سنپترزبورگ، عالوه بر سيستم مترو از تراموا، سامانه اتوبوس برقي، اتوبوس معمولي و تاكسيراني نيز در اين دو شهر استفاده ميشود، با اين حال اگر روزي گذرتان به اين شهرهاي گردشگرپذير جهان افتاد، عالوه بر نياز به حملونقل شهري، حتما در قالب جاذبه توريستينيزبازديدازسامانهقطارشهري)مترو( وايستگاههايآنبهشماپيشنهادخواهدشد.

در خبرها اومده ب//ود كه ديروز خبرنگار خبرگزاري ف//ارس از آقاي آخوندي وزير راه پرس//يده: واقعيت داره كه هواپيماهاي خريداري شده، سفارش مرجوعي كشور كلمبيا بوده؟

آقاي آخوندي هم ميكروفن رو از دست خانم خبرنگار گرفته و پرت كرده يا ميخواسته پرت كنه.

يه عده خيلي روش//نفكر كه نور فكرشون چشم آدمو اذيت ميكنهگفتن: كار آقاي آخوندي خيلي زشت بوده من گفتم: نه. اتفاقا خيلي كارش باحال بوده! گفتن: درسته اون خبرنگار باشگاه خبرنگاران بوده و سوالش در راستاي تخريب دولت و ايجاد نااميدي بوده ولي آقاي آخوندي نبايد اون كارو ميكرده

من گفتم: كار خبرنگار، خبرنگاريه. وقتي به جاي خبرنگاري يه كار ديگه كرد، به جاي پاس//خ دادن بهش بايد يه كار ديگه كرد، مثال ميكروفنش رو گرفت پرت كرد! من از همين جا صميمانه از آقاي آخوندي تشكر ميكنم! اين كاري كه اين خانم ميكنه خبرنگاري نيس، اسمش يه چيز ديگه س كه نميشه اينجا گفت. بيايد توي پيوي بهتون بگم!

خبرنگار كارش شفافسازي و پرسشگري در راستاي منافع ملت و توسعه مملكته. اگر خبرنگاري كاري جز اين كرد،گرفتن ميكروفنش و پرت كردنش حداقل كاريه كه بايد باهاش بكنن. چه خبرنگار باشگاه خبرنگاران باشه، چه روزنامه شرق، چه همين اشكان نظامآبادي رفيق خودمون كه يه ماه پيش با آقاي آخوندي مصاحبه كرد! مث اشكان ما باشيد. عين پسراي آقا رفت چندتا سوال راهبردي، به دردبخور و روشنگرانه در راستاي منافع ملي از آقاي آخوندي پرسيد و برگشت.

ببخش//يد ام//روز اينقدر راديكال و عصباني هس//تم. خيلي سعي ميكنم مث شهروندان سوئدي رفتار كنم ولي يه روزايي نميشه!

تازه اولش يه عده گفتن آقاي آخوندي خجالت نميكش//ه ميكروفن رو از دست يه خانم گرفته؟

من گفتم: يعني چي؟ يعني اگه از دس//ت يه آقا ميگرفت عيبي نداشت؟!

چرا يه سري از آقايون از هر فرصتي براي خودشيريني جلوي خانمها استفاده ميكنن؟ االن شما شدي مدافع حقوق زنان؟ چرا انقد مصنوعي از زنان طرفداري ميكنين؟ چرا براي رسيدن به اهدافتان از حقوق زنان استفاده ابزاري ميكنيد؟

بگم؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.