مراسم يادبود استاد اديب برومند

Jahan e-Sanat - - News -

مدي//ركل ميراث فرهنگي و گردش//گري اس//تان خراس//انرضوي اعالم كرد: براساس بررسيهاي انجام شده در محدوده قرار گرفته روي گسل زلزله، خوشبختانه آسيب جدي به ابنيه تاريخي قرار گرفته در اين محدوده وارد نشده است.

محمدحس//ين زارعصفت در گفتوگو با ايسنا گفت: به بناهاي قرار گرفته در محدوده شهرس//تانهاي تربت جام، خ//واف، تايباد، س//رخس، فريمان و ديگر مناطق قرار گرفته در محدوده گس//ل زلزله، خوشبختانه آسيب جدي به ابنيه تاريخي وارد نشده است و فقط در يكي، دو مورد گزارش به دستمان رسيده ك//ه درز تركهاي قبل//ي در تعدادي از ابنيه تاريخي پيشرفتي جزيي داشتهاند.

او ب//ا تاكيد بر اينك//ه تقريبا همه بناهاي تاريخي ارزش//مند ق//رار گرفت//ه در محدود گسل زلزله مانند رباط شرف، بابا لقمان،هزار احمد جامي و خواف آسيبي نديدهاند، گفت: تقريبا همه ابنيه اصلي بررس//ي شدهاند، مگر اينك//ه در حالت احتماالت يك حمام يا يك خانه روس//تايي در موقعيت نامناسب مكاني قرار گرفته باش//د كه امكان بررسي آن وجود نداشته است.

وي همچني//ن تاكيد كرد: درباره وضعيت آس//تان قدس رضوي نيز به ما هيچ گزارشي اعالم نش//ده است. حتما اين مكان نيز تحت كنترل كامل قرار دارد و اميدواريم كه به هيچ كدام از مردم و بناهاي تاريخي خسارت جاني و مالي وارد نشده باشد.

زارعصفت همچنين درباره عكس//ي كه از تركهاي بازار رضا در شهر مشهد منتشر شده و به زلزله ديروز صبح نسبت داده شده است، بيان كرد: بازار رضا جزو آثار تاريخي و ثبتشده در فهرس//ت آثار ملي نيست و وضعيت آن به سازمان ميراث فرهنگي ارتباطي ندارد.

عل/ت عمده تخريب حمام گلش/ن بارندگي است نه زلزله

محمدرضا پهلوان، مديركل روابط عمومي اداره كل مي//راث فرهنگ//ي و گردش//گري خراسانرضوي نيز در اين زمينه گفت: پس از وقوع زلزله به همه مسووالن شهرستانها اع//الم كرديم كه همه بناه//اي قرار گرفته در مح//دوده مرزي خود را بررس//ي كنند و احيانا اگر آس//يبي به آنها وارد شده به ما اعالم كنند.

در حال حاضر فق//ط يك مورد تخريب در حمام گلشن گزارش شده كه در نيشابور قرار دارد.

او در پاسخ به اينكه گفته شده اين تخريب ب//ه دليل بارندگيهاي چند روز گذش//ته در نيشابور اس//ت، بيان كرد: البته درصد بيشتر تخري//ب آن مربوط به بارندگيهاي چند روز گذشته است اما زلزله نيز روي درصد تخريب آن تاثير گذاشته است.

در س//اعت 10:39 ديروز زمينلرزهاي به وسعت شش ريش//تر بخشهايي از خراسان رضوي را لرزاند و براساس گزارشهاي اوليه، اين زمينلرزه هشت روستا را درگير كرده است.

ضياء مصباح- اديب برومند، شاعر ملي، يادگار ارزنده تاريخ معاصر و ش//اهد و ناظر مبارزات ايرانيان عليه ظلم و اختناق در 93 سالگي در آخرين ساعات روزدوشنبه 23 اسفند ماه به ديار باقي شتافت و دوستان و همراهانش را در سوگي عميق فروبرد، پيكر پاك و بيپيرايه اين چهره ماندگار وطن در زادگاهش با عزت تمام آرام گرفت و سخت خوابيد.

با اداي احترام به روح بزرگ اين رادمرد وطن كه به حق برومند لقب داشت و همدردي عميق با تمامي ايران زمين، همراهان و همفكران ايشان- كه خانواده ارجمندش نيز از آن جملهاند، اميد داريم راه، روش، سالمت عمل و انديشه واالي او پيوسته راهگشاي وطندوستان باشد و پايدار و پررهرو بماند.

ايشان عالوه بر اعتقاد و پايداري خللناپذير به شادروان دكتر محمد مصدق و افتخار به پيروي از روش و منش پيشوايش در تمامي عمر بابركتش، از حسن خط و زبان عربي و آگاهي به تاريخ بهره فراوان داش//ت، به زبان فرانسه مسلط بود و هيچگاه شغل دولتي نپذيرفت و از تجددطلبان معاصر شمرده ميشود. مراسم يادبود اين فرزانه وطنپرست فردا در مسجد جامع شهرك غرب برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.