فيلمي كه تنها يك بليت فروخت!

Jahan e-Sanat - - News -

فيلم »س//قوط مرد« با بازي »ش//يا البوف« در اولين هفته اكران خود در سينماهاي بريتانيا تنها يك بليت معادل هفت پوند فروخت.

اين فيلم جنگي با بازي »ش//يا البوف«، »گري اولدمن« و »كيت مارا« و به كارگرداني »ديتو مونتيل« اولين نمايش جهاني خود را در بخش افقهاي هفتادودومين دوره جشنواره بينالمللي فيلم ونيز تجربه كرد اما در اولين هفته نمايش در بريتانيا در يك سالن سينمايي روي پرده رفت و در عين ناباوري تنها يك بليت فروخت و حاال ميتواند ركورد گينس كمفروشترين فيلم تاريخ سينما در هفته اول اكران را به نام خود ثبت كند.

فيلم »سقوط مرد« در جشنواره فيلم ونيز و و تورنتو نيز با بازخوردهاي منفي مواجه شد اما در نهايت در آمريكا به فروش 454 هزار دالري دست يافت.

اين اولين باري نيس//ت كه حضور ستارههايهاليوودي در فيلمهاي مس//تقل با فروش بسيار ناچيز همراه ميشود. سال گذش//ته فيلم »كولوني« با بازي »اما واتسون« نيز با موجي از نقدهاي منفي همراه شد و در نهايت فروش آغازين 47 پوندي را در بريتانيا رقم زد و فيلم »نيكوكار« با بازي »ريچارد گر« نير در اوايل سال 2016 آغازي بسيار نااميدكننده داشت و 25 پوند در بريتانيا فروخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.