قرباني جوكر

Jahan e-Sanat - - News -

هيث كليف اندرو لِجر 4) آوريل، 1979 – 22 ژانويه (2008 بازيگر استراليايي برنده اسكار بود. او پس از بازي در نقشهاي تلويزيوني در دهه 09، درهاليوود شروع به كار كرد و فيلمهاي او، هم از لحاظ تجاري و هم از ديد منتقدان با موفقيت روبهرو بودند.

در س//ال ،2008 لجر نقش هيوالي معروف داستانهاي كميك، »جوكر« در فيلم شواليه تاريكي )دنبالهاي بر فيلم بتمن ش//روع ميكند( را بازي كرد. بسياري از طرفداران لجر بازي در اين نقش و تاثيرات رواني كه اين كاراكتر بر بازيگر ميگذارد را علت اصلي مرگ هيث لجر ميدانند.

در مجل//ه رولين//گ اس//تون، پيتر ترورز در نق//د اين بازيگر در فيلم كوهس//تان بروكبك مينويسد:

»بازي چشمگير لجر يك معجزه بازيگري است، انگار كه او نقش را از درون خود كنده باشد. لجر نه تنها ميداند كاراكترش چطور راه ميرود، حرف ميزند و گوش ميكند، بلكه حتي ميداند كه او چطور نفس ميكشد. ديدن او كه بوي پيراهن آويزان در كمد جك را فرو ميبرد، مثل فهميدن درد از دست دادن عشق است.«

پليس گفتهاس//ت كه با وجود قرصهايي كه در اتاق هيث پيدا كردهاند ولي هيچ نش//انه مشخصي كه حاكي از خودكشياش باشد يافت نشده است.

دو هفته پس از مرگ لجر، مرگ او تصادفي و بر اثر مس//موميت ش//ديد دارويي در نتيجه مصرف همزمان چندين نوع قرص ضداضطراب و مسكن و خوابآور اعالم شد. در گزارش مركز پزشكي نيويورك آمدهاست كه در خون لجر، مقاديري از مسكنهاي اكسيكودون، هيدروكودون و ضداضطرابهاي ديازپام، تمازپام الپرزوالم و دوكسيالمين پيدا شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.