اعالم7 فيلمجشنوارهجهانيفجر

Jahan e-Sanat - - News -

اسامي هفت فيلم بخش مروري بر سينماي منطقه بالتيك جشنواره جهاني فيلم فجر اعالم شد.

به گزارش ايسنا به نقل از ستاد خبري جشنواره جهاني فيلم فجر، برگزاركنندگان جشنواره جهاني فيلم فجر امسال يك بخش را به مرور سينماي منطقه بالتيك اختصاص دادهاند كه با نمايش هفت فيلم همراه است.

»تبعي//دي« به كارگردان//ي داويس س//يمانيس از لتوني، »سرگذشت مالني« س//اخته ويستور كايريس توليد مشترك لتون//ي، جمه//وري چك و فنالن//د، »تيم روياي//ي «1935 به كارگرداني آيگارس گروبا از لتوني، »ش//يفت پادش//اه« ساخته ايگناس ميسكينيس توليد مشترك ليتواني و لتوني، »سياح« به كارگرداني اودريوس يوژناس از لتوني، »جاس//وس و شاعر« س//اخته توماس هوسار از استوني و »در معرض باد مخالف« به كارگرداني مارتي ِهلِده از استوني، فيلمهايي هستند كه در اين بخش روي پرده ميروند.

بي//ن اين فيلمها، »تبعيدي« در بخش مس//ابقه بينالملل جشنواره فجر هم حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.