رابطه سيبزميني با وزارت بازرگاني!

Jahan e-Sanat - - News -

ميترا زماني- يكي از خوبيهاي حضور وزارت بازرگاني در بازار و نظارتش بر معامالت در س//طح كش//ور اين است كه باالخره دوس//تان هستند و يك حقوقي ميگيرند. حاال اينكه بابت اين حقوقي كه ميگيرند، كاركرد مشخصي هم دارند يا نه، از آن دست سواالتي است كه فقط در دل سياه ش//يطان و ذهن بدخواهان به چشم ميخورد و الغير! مثال اينكه سيبزميني در عيد از كيلويي 800 تومان تا كيلويي سه هزار تومان افزايش قيمت پيدا ميكند هزار دليل دارد. اول اينكه در عيد بر و بچههاي وزارت ميروند اس//تراحت و نبودشان قيمت محصول ارزن قيمتي مثل سيبزميني را تا اي//ن اندازه ميبرد باال! ببينيد اگر يك ماه تعطيل كنند چه باليي بر سر مملكت ميآيد! دوم اينكه سيبزميني هم بعد از برجام براي خودش رش//د ش//خصيتي پيدا كرده و همين قضيه يكي از مزاياي برجام است. در دولت قبلي سيبزميني را گون//ي به گوني ميدادند دس//ت م//ردم و با آن مثل يك ش//يء زايد رفتار ميشد اما االن كسي مگر وسعش ميرسد يك گوني سيبزميني بخرد؟

اما بزرگترين حسن وزارت بازرگاني اين است كه اجازه نميدهد همه چيز با هم گران ش//ود. همه اجناس هفتهاي يكبار گران ميش//وند. مثال سيبزميني براي هفته اول عيد بود. بعد نوبت به محصوالت لبني رسيد. حاال تخممرغ گران شده. حساب كنيد اگر همه اينها ميخواست همان اول عيد گران شود چه پدري از صاحب بچه در ميآمد! ما از وزارت بازرگاني و برجام بابت همه دستاوردهايش مخصوصا افزايش تدريجي و شيب ماليم قيمتها تشكر ميكنيم. تشكر نكنيم چه كنيم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.