داغ شدن انتخابات از راه دور!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ‪massoudmehr@yahoo fr‬

صدالبته قاليباف مثل هر داوطلب حض//ور در هر انتخاباتي در هر جاي جهان از حق مس//لم و خدشهناپذير انصراف برخ//وردار اس//ت اما اينكه شهردار پرسر و صداي پايتخت پس از يكي دو نوبت ناكامي در رس//يدن به پاس//تور و اينكه اين بار با اس//ب زينكردهتر از هميش//ه قرار بود خود را به هدف برساند، پا پس كشيدنش نميتوان//د ب//دون ح//رف و حديث باشد، هرچند در ميان اصولگرايان و دلواپسان و در نهايت مخالفان روحاني هم هستند كساني كه ميانه خوبي با شهردار تهران ندارند.

همچنين فاجعه پالس//كو باعث ش//د تا نگاه و نظر مردم به س//وي ش//هرداري ته//ران ب//ا ترديدهاي بس//ياري همراه ش//ود. اما كاپيتان ني//روي هوايي كه زمان//ي خود را در پوس//ت يك ناجي قرار داده بود و چندي پيش ه//م با موفقيت در گذر از تحقيق و تفحص مجلس در مورد پالسكو، پشتگرمي سياسي خ//ود را ب//ه رخ كش//يد و در يك كالم سياس//تمدار جاهطلبي چون او كه پس از س//الها حضور در رده باالي مقامات كش//ور ب//ه كمتر از رياس//تجمهوري رضايت نميداد به ناگهان از صحن//ه مبارزه بيرون رف//ت، نميتوان//د به دلي//ل انگيزه شخصي باشد.

با كنار رفتن قاليباف و با توجه به نبود شخصيت سياسي همارز روحاني در جمع نامزدهاي بالقوه اصولگرايان، ميدان براي جلو آمدن يك نامزد ديگر، نايبالتوليت آس//تان قدس رضوي، بيش از هر زماني ميتواند بازتر شود البته مثل فوتبال كه هر وقت صحبت از نتيجه يك بازي ميشود، خيليها بهطور كليشهاي از نامنتظرهها حرف ميزنند در بازي سياست هم ميتوان كليش//هوار رفتار كرد و به احتماالت متوسل شد.

با همه اين تفاصيل اما هرگونه كه به اين دو رويداد نگاه كنيم، ميتوان به يك نتيجه دووجهي رسيد؛ افزايش فش//ار بر روحاني از يكسو و تشديد نگراني رايدهندگان از جدي شدن نامزدي رقيب ساكن مشهد مقدس از سوي ديگر و آخر اينكه اگر دلسردي م//ردم از عملكرد دول//ت روحاني در چهار س//ال گذشته قرار باشد درصد مشاركت را پايين آورد، چهبسا وجود رقيب جديد كه با كنار رفتن قاليباف ميتواند يكهتاز ش//ود چهبسا كار به انتخاب ناگزي//ر روحاني و به تبع آن به حضور بيشتر مردم پاي صندوقها بينجامد.

همه اينها صدالبته در فضا و شرايط سياسي ايران، هر لحظه ميتواند باز هم جابهجا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.