همدستي جمهوریخواهان آمریكایي و محافظهکاران ایراني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

... نق//ش تعيينكنن//دهاي در رواب//ط ايفا كن//د به ويژه آنكه در جن//اح مقابل روحاني، نامزدها بيش//تر ب//ر طبل تخاصم ب//ا اياالت متحده ميكوبند.

البت//ه در داخ//ل برخ//ي تندروه//ا و محافظ//هكاران از اي//ن تصميم س//ناتورهاي آمريكايي براي حمله و ش//دت بخش//يدن به اتهاماتي كه عليه دولت تدبير و اميد و حسن روحاني مطرح ميكنند، استفاده كردهاند و از هماكنون به سمپاشي و ترور شخصيت دولت حاضر و حس//ن روحاني بهعن//وان نامزد دور بعدي انتخابات رياستجمهوري پرداختهاند. محافظ//هكاران اگرچ//ه اطمين//ان دارند كه پيروزي هريك از نامزدان احتمالي در انتخابات بعدي رياستجمهوري تغييري در رفتار ترامپ عليه ايران به وجود نميآورد اما ميخواهند از اين محمل براي تخريب روحاني كه ش//انس بيش//تري براي پيروزي در 29 ارديبهشتماه دارد، بهرهبرداري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.