در مراسم اعطاي نوبل »ديلن« چه گذشت

Jahan e-Sanat - - News -

آخر هفته اخير باب ديلن س//رانجام در مراسمي كوچك جايزه نوبل را دريافت كرد و به حواش//ي چند ماه گذش//ته پايان داد.

جاي//زه نوبل ادبيات پس از جنجالهاي بس//يار، باالخره چند روز قبل در دس//تان باب ديلن ق//رار گرفت اما برپايي تقريبا خصوصي اين مراسم باز هم حس كنجكاوي بسياري را برانگيخت.

بنا به درخواست ديلن، اين مراسم »كوچك و خودماني«، تنه//ا با حضور برن//ده و 12 عض//و آكادمي س//وئدي نوبل برگزار شد.

اما آنچه از اين رويداد درز كرده، نشان ميدهد حال و هواي خوب و پرنشاطي بر آن حكمفرما بوده است.

مراسم اعطاي نوبل ادبيات 2016 در استكهلم برگزار شد و ديلن كه براي تور كنسرتهايش در اين شهر حضور داشت در آن شركت كرد.

در آن روز عكسي هم منتشر شد كه فردي را نشان ميداد با كت چرمي كالهدار كه قصد ورود به سالن را داشت. گفته ميش//ود اين فرد ديلن بوده كه براي جلوگيري از شناسايي شدن با اين لباس وارد مراسم شده است. با اين حال هيچ منبع موثقي اين ادعا را ثابت نكرد.

ديلن در اين مراسم چند ترانه براي اعضاي آكادمي نوبل اجرا كرد. به گفته س//ارا داني//وس، دبير دائمي آكادمي، آنها بيشتر درباره خود جايزه صحبت كردند و همه حال خوشي داشتند. دانيوس در اينباره نوش//ت: زمان كمي به تماشاي مدال طالي نوبل كه پشت آن به زيبايي حكاكي شده بود، سپري شد. پشت اين مدال، نقش پسري جوان است كه زير درخت برگبو نشسته و به صداي موسيقي الههاي گوش ميدهد.

دانيوس همچنين اذعان داش//ته كه به همراه چند نفر از اعضاي آكادمي در اولين اجراي اس//تكهلم باب ديلن حضور پيدا كرده است. او گفته كه خواننده و ترانهسراي برنده نوبل ادبيات در حين كنسرت، تنها به اجراي ترانهها ميپرداخته و هيچ حرفي درباره جايزه نوبل نزده است.

جالب است كه ديلن هنوز هم سخنراني خود را به آكادمي نوبل تحويل نداده و قرار است نسخه ضبطشده آن را پيش از دهم ژوئن كه آخرين مهلتش است، براي آنها بفرستد.

باب ديلن از نگاه بسياري، تاثيرگذارترين چهره در تاريخ موسيقي آمريكاست. برخي از ترانههاي او توسط خوانندگان مشهور دوبارهخواني شده كه از جمله آنها ميتوان به »از فراز برج ديدباني« كه توسط جيمي هندريكس اجرا شده است، اشاره كرد. او در پديدار شدن سبكي در موسيقي به نام »راك بومي« در اواسط دهه 60 بسيار تاثيرگذار بود و به شكسپير همنس//الن خود ش//هرت يافت. ديلن در پنج دهه اخير در موس//يقي آمريكا يك پديده بوده اس//ت. اين هنرمند اواخر س//ال گذش//ته جايزه نوبل ادبيات 2016 را از آن خود كرد و اعطاي اين جايزه به يك خواننده و ترانهس//را، پاسخ ندادن ديلن به تماسهاي مكرر آكادمي نوبل و حضور نداش//تنش در مراس//م رسمي اعطاي جوايز نوبل، حواشي بسياري را به دنبال داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.