برنده گرانترين جايزه ادبيات كودك معرفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

يك تصويرگر آلماني موفق شد جايزه پنج ميليون كروني 445) ه//زار پوندي( يادبود »آس//تريد ليندگرن« را به خود اختصاصدهد.وولفارلبروخ،تصويرگركتابكودكاهلآلمان به عنوان برنده اين دوره جايزه آستريد ليندگرن كه گرانترين جايزه ادبيات كودك است، معرفي شد.

براي جايزه آس//تريد ليندگ//رن 2017 زندهي//اد توران ميرهادي، فرهاد حس//نزاده و طرح »با من بخوان« از ايران جزو نامزدها بودند.

اينجايزهسوئديكهارزشآنتقريبا055 هزاردالراست، با گراميداشت ياد آستريد ليندگرن، نويسنده مشهور »پيپي جوراببلند« به كل آثار يك نويسنده يا تصويرگر حوزه كتاب كودك تعلق ميگيرد.

گاردين درباره برنده امسال اين جايزه نوشت: آثار ارلبروخ كه تاكنون چندينبار نامزد دريافت اين جايزه ش//ده بود، در آلمان معروف است و بيشتر به موضوعات پيچيده و تلخ دوران كودكيميپردازد.اينتصويرگريكياز622 نامزداز06 كشور جهان بود كه براي كسب اين جايزه تالش كردند. ارلبروخكهمتولدسال8491 است،زمانيكارخودراشروع كرد كه يك ناشر نقاشيهاي او از شيرها را در يك اثر تبليغاتي ديد و پسنديد. در سال 1985 اولين كتاب او منتشر شد. اين هنرمندتاكنون01 كتابنوشتهوتصويرگريبيشاز05 اثر را برعهده داشته است. او در كارهايش از تكنيكهاي متعددي همچون كالژ، مداد، گچ و آبرنگ استفاده ميكند.

از برجس//تهترين كارهاي ارلبروخ كه در سال 2006 هم جايزه »هانس كريس//تين اندرسن« را كسب كرده، ميتوان به »داس//تان موش كور كوچكي كه ميدانست هيچچيز به او مربوط نيست« نوشته ورنر هولتسوارت، »خرسي كه آنجا نبود و جنگل افسانهاي« نوشته اورن الوي و »پادشاه و دريا« نوشته هاينس يانيش اشاره كرد.

جايزه نقدي آستريد ليندگرن يكي از باارزشترين جوايز ادبيات كودك و نوجوان جهان اس//ت كه دولت س//وئد براي بزرگداشت نام و ياد اين نويسنده ادبيات كودك اين كشور با هدف ترويج ادبيات ناب كودكان و نوجوانان جهان بنيانگذاري كرده است.

اين جايزه هر سال به يك يا بيش از يك نويسنده، تصويرگر كت//اب كودك، قصهگو، مروج و نهاد فع//ال در حوزه ادبيات كودكان و ترويج كتابخواني اعطا ميشود. آثار و فعاليتهاي برندگان اين جايزه بايد داراي كيفيت باالي هنري و ارزشهاي انساني باشد كه آستريد ليندگرن به آنها باور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.