325 میلیارد تومان بودجه پروژههای گازرسانی مازندران در 95

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در دیدار نوروزی با کارکنان ابراز امیدواری کرد که کارکنان و مدیران این شرکت در پیشبرد اهداف سازمانی با همت و تالش مضاعف انجام وظیفه کنند. ابراهیمزاده گفت: سال گذشته 325 میلیارد تومان بودجه برای اجرای پروژههای عمومی عمرانی گازرسانی استان اختصاص یافته است .

مدیرعامل ش//رکت گاز مازندران، امید، آرامش و نش//اط مردم را از جمله اهداف شرکت گاز در توسعه گازرسانی به مناطق محروم خواند و افزود: امیدوارم با همت و تالش کارکنان در سال جدید نیز برگ زرین دیگری بر کتاب پرافتخار صنعت گاز در استان افزوده و شرکت گاز مازندران به جایگاههای واالتر و بهتری نایل شود. ابراهیمزاده اضافه کرد: در سال گذشته پروژههای اجرایی گازرسانی پیشرفت بسیار خوبی داشت و در این راستا 65 هزار مشترک جدید به مشترکین گاز مازندران افزوده شدند. وی به کار گروهی و جمعی در سازمان اشاره کرد و گفت: همه باید نسبت به سازمان احساس مسوولیت کرده و خدمات دهی بدون منت به مشترکین گاز طبیعی را در اولویت ویژه قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.