تقدیر استاندار خوزستان از مشاور امور زنان و خانواده

Jahan e-Sanat - - News -

استاندار خوزستان در لوح تقدیری از شهناز احمدی روزبهانی مشاور امور زنان و خانواده شرکت سهامی برق منطقهای خوزستان به عنوان یکی از مشاوران برتر شرکتهای دولتی در خوزستان تقدیر کرد.

غالمرضا شریعتی در این تقدیرنامه آورده است: فاطمه )س( چشمه جوشان حقیقت و دلیل خلقت و ظهورشان الهی و ترجمان زیباترین معنی آفرینش در قاب هستی است و زنان عالم مفتخر به حضور این بانوی بینظیر همه اعصار و امکان بهرهمندی از سیره عملی و علمی این گوهر تابناک در همه دورانها هستند.

وی در ادامه تصریح کرده است: روز زن فرصتی است برای تجدید عهد زنان فرهیخته و مشتاقی که اقتدار به بانوی آب و آیینه و نور زهرا)س( راه روشن زندگی متعال را برای آنان هموار میکند و این چشمانداز بیبدیل میتواند عرصه خانواده و پس از آن جامعه اسالمیمان را مشحون از بارقههای نورانی خود کند.

همچنین سیده فرانک موسوی، سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان نیز در لوح تقدیری از زحمات شهناز احمدی روزبهانی در عرصه گسترش فرهنگ تحکیم بنیان خانواده و فرصت بهرهمندی جامعه اسالمی از برکات بیشمار این نهاد مقدس قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.