راهاندازی سایت آبشیرینکن جهت توزیع در مواقع بحرانی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر تاسیسات آب حیات از راهاندازی یک دستگاه آبشیرینکن RO اسموز معکوس و دستگاههای بستهبندی با ظرفیت تولید 250 مترمکعب در شبانه روز خبر داد.

حفیظاهلل بندار با بیان اینکه این دستگاه اتوماتیک با تالش 10 روزه کارکنان سختکوش آب حیات راهاندازی شده است، افزود: این دس//تگاه آب ش//یرینکن با ظرفیت تولید 250 مترمکعب در شبانه روز، EC آب را از هب1400 350 کاهش داده و TDS را به 170 و کدورت آب را به 7/00تبدیل میکند و کار میکروبکش//ی را با اش//عه UV انجام داده و قابلیت بستهبندی 2500 لیتر در شبانه روز را دارد.

وی با اشاره به ضرورت ارائه خدمات هرچه بهتر به هماستانیهای عزیز و در راستای شرح وظایف محوله آمادگی خود را جهت توزیع آب بستهبندی در مواقع بحرانی و اضطراری به سایر ادارات تابعه اعالم کرد.

حفیظاهلل بندار در این رابطه اعالم کرد: از افتخارات مدیریت و کارکنان آب حیات توزیع روزانه0021بسته یک لیتری به میزان 10 هزار لیتر در ایام اربعین سید و ساالر شهیدان جهت شرب زایران حرم حسینی در مرزهای شلمچه و چزابه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.