اولین جلسه شورای عمومی اداری شهرستان قدس در سال69

Jahan e-Sanat - - News -

اولین جلس//ه ش//ورای عموم//ی اداری شهرس//تان قدس با حضور سیدمهدی محمدی فرمان//دار، محمد محمودی شاهنشین نماینده مردم شهریار، مالرد و قدس و سایر مسووالن شهرستان در سالن آمفی تئاتر مجتمع باقرالعلوم شهر قدس برگزار شد.

سیدمهدیمحمدیضمنتبریکفرارسیدنسالنووآرزویسالمتی مقام معظم رهبری و توفیق رجال سیاسی و خدمتگزاران نظام مقدس اسالمی گفت: خدا را شاکر هستم که در آغاز ماه رجب اولین جلسه شورای اداریرادرخدمتهمکارانخودهستم.ویافزود:امیدواریمبتوانیمباهمدلی وهماندیشیاعضاورییسشوراوظایفشهرستانیواستانیرابهنحواحسن انجامدهیموانشاءاهللاینفرصتبرایهمهمبارکباشد.فرماندارشهرستان قدس ادامه داد: در این جلسه تدوین و برنامهریزی در سال69 را خواهیم داشتودرنظرداریمدرسال69 کهمزینبهناماقتصادمقاومتی،تولیدو اشتغالاستوبتوانیمبرنامهریزیمناسبیداشتهباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.