کشت شالی مشکالت ما را در حفظ ذخایر آبی شهرستانافزایشمیدهد

Jahan e-Sanat - - News -

فرماندارشهرستانعلیآبادکتولگفت:باتوجهبهاختالفافزایشقیمت شالی با سایر محصوالت کشاورزان امسال نیز رغبت به کشت شالی دارند که این موضوع مش//کالت ما را در حوزه صیانت از ذخایر آبی شهرستان افزایش میدهد. احمد تجریمفرد در دیدار نوروزی مدیر عامل این شرکت با فرمانداری شهرستان علی آباد گفت: فرمانداران به عنوان رییس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان وظایف خطیری دارند چون باید در عین حال پاسخگوی مطالبات مردم نیز باشند. وی بیان کرد: انتظار داریم صدور پروانهها برای چاههای بدون پروانه شهرستان که مشمول قوانین میشوند و همچنینساماندهیرودخانههاتسریعشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.