خداحافظیمسسرچشمهازبازارپایه

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر عامل ش//رکت س//رمایهگذاری مس سرچشمه در نشستیکدیداریکعرضهگفت:شرکتسرمایهگذاریمس سرچشمهباسرمایهایمعادل061 میلیاردتومانواردبازاردوم فرابورس میشود. به گزارش سنا، علی ارجمندی اضافه کرد: سرمایهشرکتبهزودیاز061 به002 میلیاردتومانافزایش مییابد. به گفته وی، در حال حاضر س//رمایهگذاری مس 14 شرکت فعال در زمینه خدماتی، مهندسی و پروسس محصول مس دارد. ارجمندی گفت: شرکت ملی مس هماکنون در دو استان آذربایجان شرقی و کرمان فعالیت دارد و 56 درصد از سهاماینشرکتدراختیارصندوقبازنشستگیاست.ویافزود: اینشرکتدرسال19 دربازاراولفرابورسپذیرفتهشدوبه زودی وارد بازار دوم میشود. همچنین منصور سلطانی، رییس هیاتمدیره این شرکت درباره میزان تولید شرکت ملی مس گفت:تولیدمسکاتداینشرکتدرسالجاریبه062 هزارتن افزایشودرسالآیندهاینرقمبه004 هزارتنمیرسد.ویبا اشاره اینکه سال آینده سال درخشان مس خواهد بود، افزود: به برکت برجام، مشکالت سیاسی مرتبط با صادرات مس تا حد زیادی برطرف شده و هماکنون تقاضای جهانی برای کاتد بسیار باالست. سلطانی با تاکید بر اینکه قیمت تمامشده مس را007 دالر در هر تن کاهش دادیم، ادامه داد: طرحهای توسعه شرکت سرمایهگذاریمسسرچشمهدرسال89 بهظرفیتنهاییخود نزدیک خواهد شد. وی به سهامداران توصیه کرد: به سهام این شرکتنگاهبلندمدتداشتهباشند.همچنینمجیداسکندری، معاون مالی سرمایهگذاری مس سرچشمه درباره زمینههای اصلیفعالیتاینشرکتگفت:هماکنوناینشرکتدرهشت صنعتبرقونیروگاهی،ساختمانی،فلزیوفوالدی،خاکبرداری و راهسازی، هلدینگهای سرمایهگذاری مانند آتیه اندیشان، صنعتپیشگام،خدماتمهندسیومعدنمس4 گنبدکرمان متمرکزاست.اینمقاممسولارزشدفتری8 صنعتمذکوررا 002میلیاردتوماناعالمکردوگفت:van اینگروه009 میلیارد تومانوارزشدفتریاینهشتصنعت0031 میلیاردتومان است .به گفته وی به دلیل اینکه این شرکت حدود 30 سال گذشتهتاسیسشدهوبسیاریازسرمایهگذاریهایآندرهمان دوراناستفاصلهارزشدفتریوارزشروزسرمایهگذاریهایش زیاد است.اسکندری درباره سود پیشبینی شده شرکت گفت: EPS شرکت در سال 96 به صورت تلفیقی 85 و اصلی 110 تومانوبرایسال79 نیزسودتلفیقی09 وسودنهایی021 تومان در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.