ریزش9892 واحدیشاخصدرسال59

Jahan e-Sanat - - News -

درسالگذشتهحقیقیها65 درصدسهاموحقتقدمهای بورس را خریدند و فروشنده 57 درصدی سهام در بازار بودند. به گزارش تسنیم، در سالی که گذشت تعداد 256 میلیارد و 772 میلیون اوراق بهادار به ارزش 638 هزار و 540 میلیارد ری//ال در 15 میلی//ون و 746 هزار دفعه م//ورد مبادله قرار گرف//ت که به ترتیب با ‪13/7 ،12/6‬ و 12/7 درصد افزایش نسبت به سال 94 همراه شدند. همچنین در سال 95 تعداد 93 میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش 93132 میلیارد ریال معامله ش//د که هر یک نسبت به سال 94 به ترتیب پنج و هشت درصد افزایش مواجه شدند. این درحالی است که در س//الی که گذشت تعداد 695 میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله نیز در بورس تهران به ارزش کل بیش از 7412 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب افزایش 481 و 451 درصدی را نشان میدهد.بر پایه این گزارش؛ ش//اخص بورس هم با 2989 واحد کاهش در سال 95 نسبت به سال 94 معادل 3/7 درصد کاهش را به ثبت رساند و به رقم 77230 واحد رسید.شاخص بازار اول نیز در س//ال گذشته با 2544 واحد کاهش به رقم 54460 واح//د و ش//اخص بازار دوم ب//ا 3897 واحد کاهش به عدد 166371 واحد رس//یدند که به ترتیب با 4/5 و 2/3 درصد کاهش نسبت به سال 94 مواجه شدند. همچنین در سال گذشته ش//اخص بورس 145 روز معامالتی را مثبت و 97 روز را منفی سپری کرد که این آمار برای سال 94 با 141 روز مثبت و 102 روز منفی برای شاخص بورس بوده است. همچنیندرسالگذشتهتعداد689 نمادمعامالتیدربورس بازگشاییو439 نمادمتوقفشدهاندکهاینآماردرسال49 به ترتیب 954 و 939 نماد بوده است. افزون بر این در سالی که گذشت بالغ بر 167 هزار و 169 میلیارد و 642 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از ای//ن میزان 68 هزار و 150 میلیارد و 197 میلیون ریال از طری//ق جایزه و 99 هزار و 19 میلیارد و 445 میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.این گزارش میافزاید: در 12 ماه گذش//ته حقیقیها 273 هزار و 512 میلیارد ریال 56) درص//د( و حقوقیها 215 ه//زار و 757 میلیارد ریال 44) درصد( سهم و حق تقدم در بورس خریداری کردهاند و در مقابل حقیقیها 281 هزار و 256 میلیارد ریال )75درصد( و حقوقیها 209 هزار و 14 میلیارد ریال )34درصد( سهم و حق تقدم در بورس فروختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.