ابتكار:اميدواربوديممجلسبهعمر2 سالمعاينه فني خودروها راي دهد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس سازمان محيطزيست با اشاره به تصويب طرح كاهش عمر معاينه فني خودروها در مجلس گفت: اميدوار بوديم مجلس به عمر دو سال معاينه فني خودروها راي دهد.

به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاراندربارهكاهشعمرمعاينهفنيوتصويبمجلسدراينزمينهاظهار كرد:نظرمادوسالبودكهمجلسچهارسالتصويبكرد.مسالهمعاينهفني بسيار مهم است. در اين دوره كارهاي بسيار خوبي براي افزايش توان معاينه فني در كشور انجام شده و اكنون 441 مركز معاينه فني در سراسر كشور داريم كه با سامانه يكپارچهسازي فني و كار خوب وزارت كشور و همكاري ناجا اين مساله اجرايي شده است.

وي اضافه كرد: انتظار داشتيم مجلس با همان دو سال يعني پيشنهاد دولت موافقت كند كه ديروز بحث زيادي شد ولي مجلس محترم نظرش همان چهار سال بود اما بسيار مهم است كه اليحه هواي پاك در مجلس مراحلنهايياشطيميشود.همچنينمادههشتكهمربوطبهخودروهاي فرسودهبودتصويبشدكهبسيارمهماستوكمكميكندبيمهاينموضوع راپيشبينيكندتاخودروييكهفرسودهميشودباتسهيالتوكمكبيمهاز رده خارج شود و باري را براي شهرهاي ما از نظر آاليندگي نداشته باشد.

رييس س//ازمان محيطزيست خاطرنشان كرد: از طرفي مساله ايمني خودرو هم در معاينه فني و هم در فرسودگي بسيار مهم است كه به امن شدن خودروها و راههاي ما هم منجر ميشود و ميتواند بسياري از حوادث جادهاي را كاهش دهد. ابتكار درباره مقابله با ريزگردها يادآور شد: ستاد ملي مبارزه با گردوغبار كماكان فعال است و كار خود را ادامه ميدهد. برنامه ملي مقابله با گردوغبار امسال با 100 ميليون دالر كه از محل صندوق ذخيره ارزي تامين ميشود برنامه ويژه خود را به خصوص براي استانهايي مثل خوزستان خواهد داشت و مطالعاتي كه انجام شده اجرايي خواهد شد. وي اضافه كرد: اين مطالعات نشان ميدهد بايد در چند زمينه عمل كنيم. يكي مقابله با كانونهاست كه بايد از طريق پخش سيالبها، احياي تاالبها، كاشت نهال و تثبيت نهال صورت گيرد كه اين روشها در دست اجراست و خوشبختانهدستاوردهايخوبيدربحثاحيايتاالبهامخصوصادراستان خوزستانداشتهايم.مثالوضعتاالبهورالعظيمبسياربهتراستوميتوانيم بگوييم تاالب تقريبا احيا شده و تاالب شادگان هم به همين صورت است كه وضعيت بسيار خوبي دارد. يعني كانون گردوغبار در داخل حذف شده است.ابتكارهمچنينگفت:ازطرفيدراستانهايديگربههمينترتيباين برنامههابرايشانپيشبيني،كانونهاشناساييواقدامهامشخصشدهاست. بعضياستانهاشروعكردهاند.عالوهبرايندرسال69 اجالسسازمانملل را خواهيم داشت كه اولين اجالس سازمان ملل درخصوص گردوغبار برگزار ميشود كه بسيار مهم است. ما سازمان ملل را وارد مساله گردوغبار كردهايم كه اهميت بسيار زيادي براي جلب مشاركت كشورهاي منطقه دارد. در سال 96 ضمن اينكه ادامه مذاكرات با عراق و عمليات اجرايي در اين كشور را با همكاري خود اين دولت خواهيم داشت تا اين عمليات را در همين هفتهها و ماههايآغازينسال69 داشتهباشيم.رييسسازمانمحيطزيستبيانكرد: يك بحث مهمي كه وجود دارد مساله پيشبيني وضعيت گردوغبار است تا مردم بتوانند از قبل آمادگي الزم را داشته باشند و اين مواجهه را به حداقل ميرساند. عمده اين موضوع به هواشناسي بازميگردد كه خوشبختانه هم تجهيزات و دستگاههاي جديد و هم امكان مدلسازي و پيشبيني را فراهم ميكنند.مابرايافزايشتعداددستگاههايپايشوكنترلآلودگيهوااقدامات الزم را انجام ميدهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.