دوپينگمحافظهکاران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادر کریميجوني- روزنامهنگاران در عزا و عروسي سر بريده ميشوند؛ به هر مناسبتي و در هر برههاي مخصوصا هنگامي كه در مورد رفتار افكار عمومي و آگاهيايشانمالحظاتيوجوددارد،روزنامهنگارانجزواولينگروههاييهستندكه بر سر راه حكومت و قدرتمندان و از سوي صاحبان قدرتمند مورد آزار و سركوب قرارميگيرند.بارزتريننمونهاخيردراينبارهدونالدترامپ،رييسجمهوراياالت متحدهاستكهنهفقطدرنشستهايخبرييامصاحبههابهبرخيروزنامهنگاران توهينواتهامهاييرابهآنانمنتسبكردبلكهبرخيرسانههاوخبرنگارانآنرااز حضوردرنشستهايعموميخبريمحرومساخت.

اماهمهبرخوردهامسالمتآميزنيست.درموارديماننداروپايشرقيوتركيه، دولتها صالحيت خود را به خارج از مرزها تسري ميدهند و مانند آنچه در مورد طنزنويس آلماني رخ داد، دولت تركيه به دولت آلمان توصيه ميكند )به عبارت بهتر دستور ميدهد( كه با آن طنزپرداز مقابله كند. روشن است كه اين دولتها در داخل مرزهاي خود برخوردهاي قهرآميزي با روزنامهنگاران دارند و به هر دليل يا مالحظه گروهي از روزنامهنگاران را بازداشت و اتهامهاي خطرناك و ناروايي را به آنها وارد ميكنند. در اين كشورها همواره گروهي از روزنامهنگاران به اتهامهايي كه مجازات آن اعدام يا زندانهاي طويلالمدت است در بازداشت به سر ميبرند و اميد اندكي براي محاكمه عادالنه يا آزادي آنان وجود دارد.

در ايران رسم بر آن بوده كه در آستانه انتخابات- از رياست جمهوری و مجلس گرفته تا شورای شهر- فضاي رسانهاي جامعه و دست اصحاب قلم و به ويژه روزنامهنگارانبراينگارشديدگاههايخوددرچارچوبقوانينكشوربازترميشد. همانگونهكهمقاماتقضاييبارهاتاكيدكردهاندظرفيتهايخوبيبرايآزادي بيان و قلم در كشور وجود دارد و از اين بابت ايران جزو كشورهاي مردمساالر و دموكراتيكدنياست.البتهاينادعابراساسهمينقوانينوخطوطقرمزرسمي كه در حال حاضر اجرا ميشود، صحيح است و قوانين جمهوري اسالمي ايران چه قانوناساسيياقوانينموضوعهديگربهروزنامهنگارانوصاحبانقلماجازهفعاليت آزادانه و انتقادي را ميدهد. اما مشكل، قرائت مجريان از قوانين است چنانكه براساس همين قوانين حاضر يك نوشته را ميتوان انتقاد به حساب آورد و از آن استقبالكردوهميننوشتهراميتوانريختنآببهآسيابدشمنوتبليغعليه نظام ارزيابي و براي آن مجازات يا مجازاتهايي را تعيين كرد. اين اختالف سليقه درارزيابيمطالبرسانههايگوناگونالبتههنگامانتخاباتبهسويتساهلومدارا پيشميرفتهوازاينبابتروزنامهنگاراندرفضايانتخاباتاحساسامنيتبيشتري ميكردهاند.امادرانتخاباتپيشرواينسنتشكستهشدونهفقطآزاديرسانهها بيشترنشدبلكهتهديداتيصورتگرفتكهبهويژههواداراناصالحطلبانومخالفان جناحمحافظهكاربيشتراحساسناامنيوهراسكردند؛دستگيريفعاالنرسانهاي ومديرانكانالهايشبكههاياجتماعيدرحاليازسوييكنهادامنيتيانجامشد كه تا پيش از آن احساس ميشد رسانهها ميتوانند به صحنه تبليغات زودهنگام نامزدان تبديل شوند. به ويژه آنكه از چندين هفته پيش از آن برخي كانالهاي تلگراميوصفحههايتوئيترحمالتتندومخربيراعليهاصالحطلبانومشخصا حسن روحاني، رييسجمهور و تنها نامزد اصالحطلبان در انتخابات پيش انجام داده بودند و حاميان رييسجمهور خود را براي ارائه پاسخهاي مناسب و انجام ضدحمالتتبليغاتيآمادهميكردند.بههميندليلورودنهادهايامنيتيعليه فعاالنرسانهاياصالحطلبدرواقعاقداميجانبدارانهوبهنفعمحافظهكارانارزيابي شد؛مسالهايكهازسويبرخينمايندگانمجلسشوراياسالمينيزموردتوجه قرارگرفتوآنهادرمورددخالتنامرئينيروهايامنيتي-نظاميبهنفعيكجناح سياسيهشداردادند.چندانمهمنيستكهكدامنهادامنيتيوباچهشيوهاياين فعاالن رسانهاي را بازداشت كرده چراكه هيچيك از نهادهاي عمومي نميتوانند در جايگاه مدعيالعموم قرار گيرند و حكم بازداشت صادر كنند. به همين دليل مسووليت بازداشت و پاسخگويي درباره آن به قوه قضاييه بازميگردد و پرسش آن است كه چرا سخنگوي قوه قضاييه به ميان روزنامهنگاران نيامده و درباره علت دستگيري اين فعاالن رسانهاي و مسايل مرتبط با آن توضيح نداده است؟ آيا قوه قضاييهمسووليتخودرانميشناختهكهبهآنعملنكردهاست؟

دستگيريفعاالنرسانهاياصالحطلبكهازاسفندماهپيشآغازشددرحالي كهباوجودابهامهايمتعددوپرسشهايفراوانافكارعموميدراينبارهوعالوهبر آناعتراضهايمكررنمايندگانمردمدرمجلسشوراياسالميهيچاطالعرساني مناسبي درباره چرايي و مكانيسم بازداشت افراد يادشده صورت نگرفت، ميتواند فضاي انتخابات را غبارآلود و نامطمئن سازد. به ويژه وقتي دولت و نهاد امنيتي وابستهبهآن-وزارتاطالعات-ازاينعملتبريجستندومعلومشدكهنهادهاي فرادولتيدراينخصوصنقشداشتهاند.همينامر،دستاندركاراناموررسانهاي كشوروفعاالنسياسيمخالفمحافظهكارانرابيشترنگرانميسازدچهآنانتصور ميكنند كه احتمال دارد سناريو يا اهداف سياسي باعث بازداشت و پروندهسازي براي افراد مذكور شده باشد كه در اين صورت فعاليت سياسي و رسانهاي به نفع يك نامزد اصالحطلب به مثابه راه رفتن روي ميدان مين خواهد شد.

اين وضعيت به ويژه اتهامهايي را متوجه محافظهكاران ميسازد؛ چه سركوب فعاالنسياسي-رسانهاياصالحطلبدرحاليكهبهروشنيمسووليتايناقدام هم از سوي يك مرجع ذيصالح پذيرفته نميشود، اين سوال را پررنگ ميسازد كه آيا محافظهكاران در موضع ضعف قرار گرفتهاند و از دوستان قدرتمند خود خواستهاندتابهنفعشاندوپينگكنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.