صفآرايي جديد در سوريه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکتر صالحالدین هرسني*- آنچه در سوريه ميگذرد، ناش//ي از تضاد منافع بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي اس//ت به اين معني ك//ه هر يك از اين بازيگران اهدافي خاص و جهتدار را دنبال ميكنند. با وجود ابتكارات برخي از بازيگران فرامنطقهاي براي برقراري آتشبس و همچنين تالشهاي دورهاي كه از سويصلحسازمانمللبرايپاياندادنبهبحرانسوريه صورتگرفت،هماينكهرگونهاميدبهصلحوثباتدر هفتمينسالجنگسوريهكمرنگشدهاست.دراين راستا حمله شيميايي در خانشيخون در استان ادلب بحران اين كشور را وارد فاز تازهاي كرده است. با الگوها و كنشهايي كه پس از اين حادثه در رفتار بازيگران منطقهايوفرامنطقهايمشاهدهشدهبهنظرميرسد تداوم بحران و همچنين بيثباتي و تصاعد آشوب و خشونتوحمامخونادامهداشتهباشد.

جدا از عواملي كه در بروز حادثه شيميايي نقش داش//تهاند و به وضوح مشخص نيست در پي حمله جنگندههايسوريهبهيكانبارموادشيمياييمتعلق به شورشيان رقم خورده يا به استفاده مستقيم ارتش سوريه براي مقابله به مثل در برابر معارضان و نيروهاي شورشي برميگردد، اين حادثه پيامدهايي را به دنبال دارد؛ اولين پيامد متوجه ش//خص بشار اسد در نظام سياسي سوريه است به اين معني كه شانس بقاي وي راكاهشميدهد.بزرگتريننشانهايناحتمالهمدر تالشي نهفته است كه از سوي جريانهاي ضدسوري از فرداي حادثه خانشيخون به راه افتاده است. در اين ارتباط رسانههاي غربي و عربي با راه انداختن هياهوي تبليغاتي با نشان دادن تصاوير كودكان قرباني انفجار بمبهايشيمياييشخصبشاراسدرابهدستداشتن در اين حمله شيميايي متهم كردهاند. مسلم است كه درصورتاثباتكوچكتريننشانهمبنيبرنقشاسد در اين حادثه، همه حمايتهاي قانوني سازمان ملل و حتي حمايتهاي راهبردي روسيه و چين كه سوريه وتوي قطعنامههاي س//ازمان ملل را مرهون مساعي جميله آنان بوده است از دست خواهد داد.

دومينپيامد،وضعيتياستكهقراراستباآرايش جديد بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي در س//وريه صورت گيرد. در اين ارتباط راهبرد جديد روس//يه تا حد زيادي نقشي تعيينكننده دارد. از قرائن پيداست كه تعيينكنندگي نقش مسكو در بحران سوريه بعد از انفجارهاي تروريس//تي در سن پترزبورگ، موجب حضورسازمانيافتهروسيهدرسوريهبهمنظورپاسخبه رفتارهايگروههايتروريستيازجملهداعشميشود. البته چنين حضوري از طرف روسيه فقط يك طرف ماجراست.طرفديگرماجراامامربوطبهواكنشياست كهازسويآمريكانسبتبهحادثهخانشيخونصورت گرفتهاست.باوجودآنكهپيشبينيميشددولتترامپ راهبردخاصينسبتبهوضعيتسوريهنداشتهوراضي بهوضعموجودباشداماحادثهشيمياييخانشيخون پايآمريكارابرايورودبهبحرانسوريهبازكرد.بنابراين ارتشآمريكادراولينواكنشبهحادثهحادثهشيخون حمالت موشكي سازمانيافتهاي را با فرمان ترامپ از ناوهاي آمريكا در درياي مديترانه عليه سوريه انجام دادهاست. ادامهدرهمینصفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.