غارت جنگلها را متوقف کنید!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com

اراضي شمال كشور يكي از ارزشمندترين ميراث طبيعي در اقليم كمباران و نيمهخشك ايران اس//ت كه طي ساليان دراز بيرحمانه در معرض تاختوتاز دش//منان قسمخورده طبيع//ت قرار دارد تا جايي كه هر س//ال از مساحت جنگلهايش كاسته ميشود.

اغراق نيس//ت كه بگويي//م اگر اين روند با همين وس//عت و س//رعت ادامه پيدا كند، چي//زي از جنگلهاي ما نهتنها در ش//مال كه در سراس//ر كش//ور باقي نخواهد ماند و نس//لهاي آينده اي//ران بايد عكس و تصوير جنگلهايمان را در كتابهاي درس//ي و در موزهها مشاهده كنند.

ب//راي پي بردن به اي//ن واقعيت دردناك الزم نيس//ت رنج زيادي را تحمل كنيد يا به سراغ مسووالن سازمان جنگلباني و سازمان از همهجا بيخبر محيطزيس//ت برويد. فقط كافي اس//ت هر زماني كه فرصتي براي سفر به يكي از ش//هرهاي س//احلي شمال كشور پيدا ميكنيد، مشابه كاري كه نويسنده اين سطور انجام ميدهد، هر روز يكي دو ساعت روي س//كويي، چارپايهاي در پيادهرو جاده مواصالتي حدفاصل رامسر تا چالوس بنشينيد و به چش//م خود كاميونها و تريلرهاي چند تني پر از تنه درختهاي قطعشده جنگلي را كه از برابرتان ميگذرند، ببينيد، افسوس بخوريد و در دل كس//اني را كه شبانهروز با ارهه//اي برقي درخته//ا را قطع ميكنند و آنهايي كه اجازه اين كار را صادر ميكنند يا در برابر چنين خيانتي چشم بر هم ميگذارند و سكوت پيشه ميكنند، نفرين كنيد. چون از ما مردم جز نفرين كردن باعث و بانيهاي اين همه جنگلزدايي و غارت درختان جنگلي كار ديگري ساخته نيست.

سازمان محيطزيستمان آنقدر سرش به سياس//ت گرم است كه ديگر برايش فرصتي ب//راي جلوگيري از فجايعي كه هر روز براي يكي از ميراثهاي زيستمحيطي ما به وجود ميآورند، نميماند و سازمان جنگلها و منابع طبيع//ي ما هم كه جز تهديدهاي توخالي و خ//ط و نشانكش//يدنهاي بيحاصل براي متج//اوزان به اراضي جنگل//ي، كار ديگري انجام نميدهند، چه اگر انجام ميدادند طي س//ه دهه اخير وس//عت اراضي جنگلي ما از حدود 25 ميليون هكتار به ‪12 01،‬ ميليون هكتار كاهش پيدا نميكرد يا شاهد آن همه جنگلس//وزيهاي اغلب عم//دي در اراضي جنگلي منطقه زاگرس نميبوديم.

به خاطر همي//ن جنگلزداييها هر روز شاهد عقبنشيني جنگلهاي شمال كشور در برابر جنگلستيزان و دشمنان طبيعت هستيم كه جنگله//اي بيدفاع ما را با هدف تغيير كاربري و اجراي پروژههاي ويالس//ازي براي نوكيسهها نيست و نابود ميكنند. دردناكتر از همه در روند توقفناپذير جنگلزداييها، مش//اهده كاميونها و تريلره//اي با بار تنه قطعش//ده درختان جوان جنگلي است كه عمر آنها از سه، چهار سال و قطر آنها از 01، 15 سانتيمتر تجاوز نميكند.

نويس//نده در ايام نوروز امسال همهروزه دهه//ا دس//تگاه از كاميونه//اي پ//ر از تنه درخت//ان جوان جنگلي را در محدوده جاده نش//تارود به چشم مش//اهده كرد و از ديدن آنها چه افسوسها خورد و چه رنجها كشيد. اما ش//گفتا ك//ه آن كاميونها با ف//راغ بال به راه خ//ود ادامه ميدادند. ن//ه از ماموران سازمان محيطزيست اثري بود، نه از سازمان جنگلبان//ي و هر س//ازمان ديگري كه قانون وظيفه حراس//ت از جنگلهاي ش//مال را به آنها محول كرده است.

راستي چه كسي بايد به داد جنگلهاي ما كه دارند نابود ميش//وند، برسد. اصال در اين اقليم نيمهخشك و كمباران ايران كه نيمي از مساحت آن را اراضي بيآب و علف كويري و بياباني تش//كيل ميده//د و به گفته خود مسووالن امور در معرض خطر خشكسالي و بيآبي قرار گرفته است، ما با چه منطقي اجازه ميدهيم براي مصرف صنايع كاغذسازي يا توسعه ابلهانه و آزمندانه پروژههاي ويالسازي درختهاي جنگلي م//ا را قطع كنند. اصال در چنين سرزمين نيمهخشكي چرا بايد به به//اي نابودي و انهدام جنگلهايمان صنايع كاغذس//ازي داشته باش//يم يا اگر بر داشتن چنين صنايعي اصرار ميورزيم چرا مواد اوليه يعني چوبهاي جنگلي آن را از كشورهاي پوش//يده از جنگل اروپايي، آسيايي يا كانادا وارد نميكنيم. چرا به فكر نسلهاي آينده اين سرزمين كه براي ادامه حياتشان به جنگل و درخت نياز دارند، نيستيم؟

چرا در وضع قانون ممنوعيت بهرهبرداري از جنگلها اين همه اهمال به خرج ميدهيم و بهانهتراشي ميكنيم. چرا ماموران جنگلباني ما شبانهروز صداي تيغ ارههاي برقي را كه به جان درختان جنگلي افتادهاند، ميشنوند اما كاري انجام نميدهند. چرا داريم با دست خود تمام خاك ايران را به بيابان تبديل ميكنيم. چ//را؟ چرا؟ چرا؟ به خاطر نس//لهاي آينده غارت جنگلها را متوقف كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.