صفآرایي جدید در سوریه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

به واقع با ورود آمريكا به سوريه اين كشور تبديل به آوردگاه روسيه و آمريكا خواهد شد، هرچند مواضع اين دو كشور بر سر مسايلي چون امحاي داعش همسو است. ضلع ديگر ماجرا به راهبرده//اي تركيه و ايران مربوط ميشود. در اين ارتباط از آنجايي كه تركيه در سايه رفتارهاي فرصتطلبانه و پاندولي خود همراه و همپيمان مناسبي براي روسيه در بحران سوريه نيست، حادثه خانشيخون راهبردهاي تركيه را به آمريكا نزديك ميكند تا منويات اين كش//ور كه همان سرنگوني و براندازي دولت اس//د باش//د، محقق شود. از طرف ديگر راهبرد ايران است كه مسلما در پاسخ به رفتارهاي آمريكا صورت ميگيرد. مسلما ايران نميتواند سياستهاي آمريكا در بحران س//وريه را بيپاسخ بگذارد. در اين ارتب//اط ايران تالش دارد راهبردهاي آمريكا را در آن حوزههاي//ي كه منافع حياتي دارد، خنثي كند. به اين ترتيب حادثه شيميايي خانش//يخون با توجه به شرايط ميداني و سياسي حاكم بر اوضاع سوريه شروع بحران جديد براي اين كشور است و با صفآرايي و راهبردهاي تقابلي كه از سوي روسيه، آمريكا، تركيه و ايران در س//وريه جاري است، خطر تجزيه سوريه افزايش مييابد. *مدرسعلومسیاسي

وروابطبینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.