جمنا نامزدان خود را معرفي كرد

Jahan e-Sanat - - News -

دومين مجمع ملي »جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي« در مجموعه ش//هر آفتاب برگزار ش//د تا كانديدهاي نهايي جمنا براي حضور در انتخابات رياستجمهوري سالجاري معرفي ش//وند. نهايتا براساس رايگيري صورت گرفته، سيدابراهيم رييسي، عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش، محمدباقر قاليباف و پرويز فتاح بهعنوان پنج كانديداي نهايي جبهه مردمي انتخاب شدند. قاليباف در حالي در ميان پنج منتخب جمنا قرار گرفته بود س//ه روز پيش با انتش//ار بيانيهاي، ضمن بحراني خواندن وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور و انتقاد از عملكرد دولت، به نوعي از شركت در انتخابات انصراف داد. اين بيانيه قاليباف از سوي بسياري از ناظران، اعالم انصراف از نامزدي در انتخابات تعبير شد، در حالي كه برخي ديگر از اصولگرايان به ويژه شماري از جمناييها تعبير اينچنيني از بيانيه قاليباف نداشتند.

برخ//ي اعضاي هيات مركزي جمنا تالش كردند معنايي غير از انصراف از نامزدي از بيانيه قاليباف استخراج كنند. مهدي محمدي، عضو هيات رييسه اين جبهه در گفتوگو با يكي از رسانهها در پاسخ به پرسشي درباره بيانيه اخير قاليباف با تاكيد بر اينكه متن بيانيه روشن است، گفت: بيانيه قاليباف به معناي انصراف از كانديداتوري نيست. قاليباف گفته درخواستي براي كانديداتوري ندارم كه اين حرف درستي است. هيچ كدام از اين آقايان درخواست كانديدا شدن نداشتهاند و اين بدنه نيروهاي انقالبي بودند كه نام آنها را مطرح كردند. مقصود قاليبافدرستفهميدهنشد.همچنينمرضيهوحيددستجردي،سخنگويجمنا درباره بيانيه قاليباف و اينكه برخي آن را انصراف وي از نامزدي تلقي كردهاند، در گفتوگويي تصريح كرد: ايشان سازوكار جبهه را نيز پذيرفتهاند. بيانيه آقاي قاليباف بنابر انصراف نيست بلكه تاكيد كرده بود كه بنده هيچگاه خود را نامزد نكردهام كه اين هم نكته درستي است. اين در حالي است كه قاليباف در مجمع عمومي جمنا شركت نكرد. با اين حال به نظر ميرسد كه قاليباف قصد دارد تا در مناظرهها كنار رييسي باشد و نيز با انصراف، حمايت قاليباف از رييسي بيشتر به چشم آيد و فضاسازي رسانهاي شود و ميزان آراي رييسي را افزايش دهد.

نام سعيد جليلي كه در نخستين انتخابات مجمع عمومي جمنا در جايگاه سوم فهرست نامزدهاي برتر قرار گرفته بود، در ميان نامزدهاي نهايي جمنا به چشم نميخورد. جليلي در دومين مجمع عمومي تشكل جمعي اصولگرايان هم حضور نيافت. در روزهاي گذشته خبرهاي زيادي مبني بر نپذيرفتن ميثاق نامه جمنا از سوي جليلي و حذف او از ميان نامزدهاي اين جبهه منتشر شده بود؛ خبرهايي كه اظهارنظر اخير جمناييها بر آن مهر تاييد زد. مهدي چمران، عضو شوراي مركزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب در خصوص حذف سعيد جليلي از فهرست نامزدهاي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي)جمنا( گفت: جليلي حذف نشدند بلكه خودش نيامد. اين در حالي است كه به گفته يكي از نزديكان جليلي، تصميم او براي حضور در انتخابات هفته آينده مشخص ميشود. جليلي اصال از اول وارد مكانيسم جمنا نشد و اگر هم تصميم به حضور يا عدم حضور در انتخابات بگيرد، آن تصميم مستقل خواهد بود.

برخالف انتظار عزتاهلل ضرغامي هم از ليس//ت جمنا حذف شد و ناگهان عليرضا زاكاني به رتبهاي باال دست يافت. از طرفي بعد از انتخاب فتاح توسط جمنا، نشانههايي از اعتراض او به اعالم نامش نمايان شد و كميته امداد طي بيانيهاي اعالم كرد كه ايشان هيچگونه قصد و برنامهاي براي نامزدي در انتخابات نداشته و نخواهند داشت و عدم حضور در جلسه مجمع جبهه نيروهاي انقالب اسالمي نيز به همين دليل بوده است. بعد از انتشار اين بيانيه رسانههاي اصولگرا خبر دادند كه حاجيبابايي جايگزينش ش//ده و از اين بعد او را بايد نفر پنجم بدانيم اما ورود غيرمنتظره حاجيبابايي به جمع منتخبان دقايق زيادي طول نكشيد كه اوهم انصراف داد. به گزارش انتخاب در دقايقي كه محافل سياسي چگونگي تغيير آرايش سياسي را با ورود حاجيبابايي تحليل ميكردند رايزنيهاي فشردهاي در اتاقهاي تصميم گيري جناح در جريان بود. آنها فرصت خوبي پيدا كرده بودند. يك نفر از ميان برگزيدگان به ميل و اصرار خودش رفته و حاال آنها بايد از اين پس تالشهاي يشان را براي كنارهگيري روي افراد كمتري متمركز ميكردند. تماس//ي حياتي از سوي يكي از مقامات ارشد جمنا با حاجيبابايي برقرار ميشود. پيام هيات رييسه به او منتقل ميشود و او نيز تسليم خواست تصميم سازان ميشود. خرسندي حميدرضا حاجيبابايي براي ورود غيرمنتظره به جمع منتخبان دقايق زيادي طول نكشيد. متن خداحافظي پيامش را آماده ميكند و در اختيار رسانهها قرار ميدهد؛ در نتيجه ليست جمنا چهار به نفر اكتفا ميكند اما مهمتر از همه كانديداتوري حجتاالسالم سيدابراهيم رييسي است كه با معرفي يا اعزام نمايندهاي به تشكل تازه تاسيس و اصولگراي جمنا )جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي( كانديداتوري خود در انتخابات پيش روي رياس//تجمهوري را عمال اعالم كرده است. نشانه ديگر انصراف از حضور در هيات نظارت بر انتخابات است زيرا تنها در صورت قصد كانديداتوري چنين اقدامي ضرورت داشت. صولت مرتضوي شهردار مشهد و نماينده آقاي رييسي نيز از قطعي شدن كانديداتوري او خبر داده است. به اين ترتيب ابراهيم رييسي توليت آستان قدس رضوي را ميتوان مهم ترين رقيب حسن روحاني در انتخابات دانست چه ديگر كانديداهاي اصولگرا و چهرههايي مانند سعيد جليلي به نفع او كنار بروند و چه آنها باقي بمانند و بخواهند انتخابات به مرحله دوم بكشد. طبيعي است كه غالب اصولگرايان از حضور ابراهيم رييسي خرسند باشند چون ميتواند از ميزان تشتت در ميان آنان بكاهد به اضافه اينكه اميد داشته باشند با سيادت و مسووليت توليت او آراي اقشارمذهبي تر و سنتي تر را جذب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.