وحدت ملي پاي صندوقهاي راي، خدمت به اسالم و نظام است

Jahan e-Sanat - - News -

امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه انسجام و وحدت ملي مردم در پاي صندوقهاي راي، خدمت به اس//الم و نظام اس//ت، گفت: اميدوارم ملت روشن و بيدار ما در روز انتخابات حضور همگاني را در پاي صندوقهاي راي داشته باش//ند. آيتاهلل محمد اماميكاشاني در خطبههاي نماز جمعه با بيان اينكه بايد به توليد و اقتصاد ايمان داش//ته باشيم، گفت: افراد به اينكه جنس خوبي توليد كنند، ايمان داشته باش//ند و بدانند كه اگر توليدشان كيفيت نداشته باشد و كاالي قاچاق وارد كنند، خيانت به كشور است در صورت//ي كه جلوگي//ري از واردات غيرضروري خدمت به كشور محسوب ميشود.

وي عنوان كرد: اگر در تمام طبقات مانند دستگاههاي تقنيني، اجرايي، قضايي و در متن جامعه مانند شركتها، كارخانهها و مراكز توليد و توزيع و تمام آحاد ايمان وجود داش//ته باشد، كس//ي نان حرام نميخورد و كسي كاالي قاچ//اق وارد ميكن//د، اگر كارگران ب//ه دقت در كيفيت ايمان داشته باشند توليداتشان با توليدات خارجي رقابت ميكند ولي اگر ايمان نداش//ته باشند، كاالهاي ناقصي به مردم ارائه ميشود كه اين مساله به دليل بيعلمي نيست بلكه به دليل بيايماني مديران و كارگران است.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان كرد: استفاده از زمان، كيفيت مهم است و بايد انگيزه ايجاد شود. فرمايش رهبر عزيز انقالب مربوط به اس//تقالل و عزت كشور است، چرا به اين مساله توجه نكنيم؟

وي اضافه كرد: در مجلس كه حتما ايمان وجود دارد. اگر اين ايمان و انگيزه در مجلس مورد توجه قرار گيرد و قوانينی كه به اشتغال اهميت میدهد، تصويب شود مشكالت حل میش//ود. همه بايد فكر كنند تا بهترين قانون براي نجات كشور از اين وضعيت و افزايش توليد و اشتغال تصويب شود، دستگاههاى قضايی و اجرايی نيز بايد به همين صورت عمل كنند. امامیكاشانی با بيان اينكه براي امنيت سرمايهگذارى بايدانگيزهداشتهباشيم،گفت:تعطيلیهايیمانندتعطيلیهاى عيد نوروز تخريب زمان اس//ت، از چند روز قبل از آغاز عيد نوروز تا چند روز بعد از 13 فروردين تعطيل است و زمان از بين میرود، چرا بايد اين اندازه بيكارى داشته باشيم؟ مجلس بايد براي اين تعطيلیها فكرى كند.

وى با بيان اينكه كشور به حركت جهادى نياز دارد و بايد مشكالت تشخيص داده شود، گفت: در چنين شرايطی در دنياى ديوانه قرار داريم كه جنايتكاران، سالحهاى شيميايی را در اختيار تروريستها در سوريه قرار میدهند و حتی به سازمان ملل دروغ میگويند و جنايت میكنند و كمكهايی از سوى حاكمان خبيث سعودى به جنايتكاران میشود.

امام جمعه موقت تهران عنوان كرد: دشمن به دنبال نقطه ضعف كشور است. نكتهاى كه مقام معظم رهبرى مبنی بر حضور و انسجام مردم در پاى صندوقهاى راي فرمودند بايد به خوبی اجرا كنيم زيرا اين مساله خدمت به اسالم، نظام و تاريخ است. امامیكاشانی اظهار داشت: اميدوارم ملت روشن و بي//دار ما در روز انتخابات حضور همگانی و وحدت ملی را در پاى صندوقهاى راي داش//ته باشند. وى گفت: در فصل نامنويسی طالب قرار داريم كه اميدوارم طالب نيز براي اينكه شايسته اسالم باشند اهتمام بورزند. امام جمعه موقت تهران اضافه كرد: در مساله بنياد مسكن هم اميدواريم آنچه بايد و شايد انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.