دموكراتها: توافق هستهاي باید اجرا شود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رس//انههاي آمريكا از جلس//ه خصوصي كميسيون سياست خارجي كنگره آمريكا درباره توافق هس//تهاي خبر دادند و نوشتند: اين جلسه نشانگر شكاف عميق ميان دموكراتها و جمهوريخواهان درباره توافق هستهاي بود و جمهوريخواهان كنگره در حالي توافق هستهاي را در توقف ايران در منطقه بيثمر خواندهاند كه دموكراتها اين توافق را ضامنثباتميدانند.درنشستكميسيونهايمجلسنمايندگانآمريكا، اختالفات عميق بين دو حزب در خصوص توافق هستهاي دولت اوباما با ايران بار ديگر با انتقادهاي جمهوريخواهان از اين توافق تشديد شده است. جمهوريخواهان مدعياند تواناييهاي هستهاي ايران بعد از توافق هستهاي نهتنها كمتر نشده بلكه ادامه يافته است و ايران به بيثبات كردن منطقه نيز دامن زده اس//ت. ران دي سنتيز، رييس كميته امنيت ملي مجلس نمايندگان گفته توافق هستهاي مسير دستيابي ايران به بمب را هموار كرده است و همين مساله نشاندهنده عيبهاي توافق هستهاي است. پيت//ر ولچ، نماينده دموكرات مجلس آمريكا گفته اين توافق وضعيت را باثباتتر كرده است. منطقه با يك ايران غيرهستهاي امنتر است. همه ما معترفيم كه بايد توافق هستهاي اجرا شود. همه نمايندگان جمهوريخواه كنگره كه در اين نشست شركت كرده بودند بياعتمادي عميقشان را نسبت به ايران اعالم كرده و معتقدند توافق هستهاي نتوانسته از تبديل ايران به يك تهديد منطقهاي جلوگيري كند در حالي كه دموكراتهاي حاضر در اين جلسه از توافق هستهاي دفاع ميكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.