تحجر، لبه دیگر ولنگاري است

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- يادگار امام با تاكيد بر تحقق امر آزادانديشي در دانشگاهها گفت: بارها به دوستان در وزارت علوم هم گفتهام كه در اين راه نترسيد، خصوصا آنكه رهبري اين موضوع را مطرح كردهاند و دائما آن را مطالبه ميكنند. حجتاالسالمسيدحسنخمينياظهاركرد:دلسوزيآقايهاشمينسبت به دانش//گاه، همت بلند، دل بزرگ و توانايي ايشان در اتخاذ تصميمات بزرگ، براي همه درس آموز است؛ گرچه ايشان در سطح كالن نيز اينگونه بود و دغدغه و اطالع دقيق آقاي هاشمي را نسبت به همه امور، نه تنها در ميان روحانيون بلكه در بين سياسيون و مديران مي توان بينظير دانست. وي مس//ير تحقق آزادانديشي را تكيه بر تجربه بشري در اين راه، يعني گفتوگو، دانست و يادآور شد: طبيعي است در اين راه با دگمانديشاني مواجهيم كه از آزادانديش//ي خوششان نميآيد. يادگار امام تصريح كرد: توليد علم محتاج آزادانديشي است و آزادانديشي نيازمند شجاعت مديران و مس//ووالن است. وي سپس به موضوع »اخالق« در دانشگاه پرداخت و اظهار كرد: اخالق به معناي تعادل، اعتدال و عدالت و حد فاصل ميان افراط و تفريط است. عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي در پايان با بيان اينكه تحجر، لبه ديگر ولنگاري و هر دوي آنها مصداق افراط و تفريط هستند، بر دوري از اين دو رويكرد در دانشگاه تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.