رونق اقتصادي و اشتغالزایي شاكله پيگيري امور باشد

Jahan e-Sanat - - News -

خانهملت- رييس مجلس در ديدار با مديران، روسا و مسووالن اجرايي استان قم بر رونق اقتصادي، اشتغالزايي، پيگيري مسايل اجرايي و تكميل پروژهها و تقويت چرخه اقتصادي روستا تاكيد كرد. علي الريجاني در ديدار با اعضاي شوراي تامين استان قم با اشاره به اينكه در سالجاري انتخابات خواهيم داشت، گفت: مساله انتخابات داراي اهميت بسياري براي كشور است از اين رو به طور حتم حضور جدي و گسترده مردم در اين عرصه عامل بازدارندهاي در برابر تحركات و اقدامات دش//منان عليه جمهوري اسالمي خواهد بود. وي در اين ديدار با اشاره به در پيش بودن انتخابات در س//الجاري گفت: انشاءاهلل انتخاباتي خوب، پرشور و سالم در سطح كشور برگزار شود. رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اهميت به سرانجام رسيدن طرحهاي توسعه روستايي گفت: قطعا بايد هر چه سريعتر اين طرحها تبيين شود تا براي اجراي آنها از سوي سرمايهگذاران اعتبارات اختصاص يابد. الريجاني بر حمايت بانكها از توليد و اشتغال كه مسايل كليدي و مهم كشور هستند نيز تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.