فعاليت انتخاباتي پيش از اعالم رسمي اسامي نامزدها تخلف است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سخنگوي وزارت كشور گفت: هرگونه فعاليت انتخاباتي پيش از اعالم رسمي اسامي نامزدها تخلف و تمرد از قانون است. سيدسلمان ساماني درباره فعاليتهاي سياسي اخير افراد و گروهها در معرفي نامزد انتخاباتيوبرگزاريمجامعانتخاباتيگفت:بطوركليحقفعاليتسياسي، از حقوقي است كه در نظام جمهوري اسالمي ايران، نهتنها به رسميت شناخته شده است بلكه بر بسترسازي حاكميت براي تضمين برخورداري ملت از اين حق و مشاركت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خويش تاكيد ش//ده است. وي افزود: وزارت كشور در اين دوره، به عنوان متولي سياستداخلي،ازحقوقاساسيملتصيانتكردهومدافعهرگونهفعاليت سياسي در چارچوب قانون و منافع ملي است. سلماني اميدواري كرد: همه فعاالن سياسي كه قاعدتا از نخبگان و برگزيدگان جامعه هستند نسبت به رعايت قانون، تقوا و موازين اخالقي، متعهد و ملتزم باشند تا عالوه بر حفظ حرمت حق الناس، شاهد نشاط سياسي و بالندگي اجتماعي بيش از پيش در انتخابات پيش رو باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.