آزادی بیان در خطر

Jahan e-Sanat - - News -

مليحه اس/ناوندي- سانس//ور و محدودي//ت علي//ه رس//انهها و روزنامهنگاران باوجود انتظار در زمان نزديك به انتخابات ش//دت گرفته و اين نشان ميدهد كه نه تنها وعدههاي دولت براي بهبود وضعيت مطبوعات اجرايي نش//ده بلكه فعاالن رسانهها در انتق//ال تعه//د رس//انهاي خود به عن//وان رك//ن اس//اس آزادي بيان با س//نگاندازي شديدي توسط برخي نهاده//ا روبهرو هس//تند. در صورتي كه رسانهها ميتوانند تنور انتخابات را گ//رم كنند و ب//ه عنوان يك عامل قدرتمن//د در قبل از انتخاب//ات وارد عمل شوند و به جريانهاي سياسي كشور كمك كنند اما حاال فشارهاي نهاده//اي امنيتي ب//ر روزنامهنگاران بيشتر ش//ده و اين ميتواند تهديدي براي اصحابرسانه باشد. هر چند در قانون اساسي ايران اصل آزادي بيان به روشني تضمين شده و بديهي است كه آزادي بيان نيازمند آزادي پس از بيان است و بايد براي اعمال صحيح و كامل اين ح/ق، امنيت ش//خصي افراد نيز كه از حقوق فطري و طبيعي بش//ر است، تضمين و تامين شود اما دس//تگيريها و محدوديت رسانهها در س//الي كه دو انتخابات مهم پيش رو است، مي تواند تهديدي براي ديگر فعاالن رسانه باشد تا در بيان انديشه و اطالعات محتاطت//ر عمل كنند و در نتيج//ه بياعتمادي افكار عمومي نسبت به صاحبان رسانه و نهادهاي مربوطه كه مسوول تعيين خط فكري مردم هس//تند بيشتر ش//ود. چندي پيش از بازداش//ت 12 نفر از مديران كاناله//اي تلگرام//ي اصالحطلب يا حامي دولت توسط يك نهاد اطالعاتي نظامي و از دس//ترس خارج ش//دن كاناله//اي آنها مطلع ش//دهايم؛ در اين راستا برخي از نمايندگان مجلس ط//ي تذكري از تنها نه//اد اطالعاتي پاسخگو)وزارت اطالعات( كه نام آن در قانون اساس//ي آمده، خواستند تا در اين خصوص توضيح دهد چرا كه اگر ديگران هم در كار اين وزارتخانه دخال//ت كنند، باز مس//ووليت با اين نهاد اس//ت. البته اس//فند ماه بود كه دس//تگيريها انجام شد و با توجه به اينكه در آخرين روزهاي سال مجلس جلس//هاي نداش//ت اين امر شبهاتي را ب//ه خصوص در آس//تانه انتخابات رياستجمهوري ايجاد كرد. شبهاتي كه با اظهار ب//ي اطالعي نمايندگان مجلس، دولت و قوه قضاييه پررنگ تر شد اما حاال نمايندگان به صراحت از دخالت يك نهاد امنيتي در كار وزرات اطالعاتسخنميگويند.نايبرييس فراكسيون اميد در گفتوگو با »جهان صنعت« در خصوص نگراني و تهديد فعاالن رسانهاي از بازداشتهاي بدون علتدرآستانهبرگزاريانتخاباتگفت: اي//ن اتفاق از دو منظر قابل بررس//ي است، اول اينكه ما در آستانه برگزاري انتخاباتهستيمورسانههانقشمهمي در تنوير آرا، افكار عمومي، جذب آراي مردم و مش//اركت افزونت//ر دارند و هرچقدر محدوديت فعاليت رسانهها در چارچ//وب موازي//ن قانوني كمتر باشد اين مشاركت بيشتر خواهد شد. محمدرضا تابش در بيان موضوع دوم گفت: اين دس//تگيريها متوجه يك جناح است، از اين سو شائبه برخورد سياسي با اين موضوع بيشتر ميشود و اين اتفاق با توجه به نزديكي انتخابات روند خوبي نيست و كساني هم كه اين فعل وانفعاالت را انجام ميدهند سود نميبرند. وي در ادامه تصريح كرد: ما با آشفتگيهاي زيادي در منطقه و داخل كشور مواجه هستيم مخصوصا اينكه دنيا روي مساله گردش آزاد اطالعات، اخبار و حقوق بشر ايران حساس شده است؛ در نتيجه نبايد دست به اعمالي بزنيمكهبهانهايبرايتشويقنارواييها و اقدامات عليه كشورمان باشد.

تاب//ش در خصوص دس//تگيري مديرانكانالهايتلگرامياصالحطلب گفت: دول//ت در اين خصوص اظهار بيخبري كرده؛ سخنگوي دولت هم اين موضوع را محكوم كرده است. اين يعن//ي وزارت اطالع//ات اين عمل را انجام نداده است. از طرفي نمايندگان و رييس مجلس هم در اين خصوص اظهار بياطالع//ي كردند؛ در نتيجه قوهقضايي//ه و ديگر نهادهاي امنيتي بايد پاسخگو باش//ند كه اگر خالفي انجام شده را مطرح و حداقل در سطح حاكميتي شفافسازي كنند. نماينده مردم اردكان در مجلس گفت: رسانه و گردش اطالعات و اخبار جزو اركان دموكراسي و مانند اكسيژن است كه اگر از جامعه گرفته شود فضاي تنفسي با مشكل مواجه ميشود. در هرصورت مسووالن مربوطه بايد به اين ظرافتها توجه داشته باشند و علت اين اقدام را تبيينكنند؛چهبسااگرمشكلحادي وجود ندارد بايد فضايي بهوجود آورند كه انتخابات به خوبي انجام شود. البته حتي اگر اين اتفاق قابليت رسيدگي داش//ته و نياز حتمي به دس//تگيري مديران بوده باشد، با توجه به نزديكي انتخاب//ات ميتوان گفت اي//ن اقدام بهص//ورت عجوالنه و فراگي//ر بوده و اين كمي عجيب اس//ت. تابش افزود: اين دستگيريها و عدم شفافسازي در خص//وص علت اين محدوديتها، منجر به تهديد رسانهها، فعاالن آنها و مردم ميش//ود و بدتر آن است كه قوهقضاييه و دول//ت و نمايندگان در اين موضوع اظه//ار بيخبري كردند و اين باعث ميشود پالسهاي خيلي منفي به بيرون فرس//تاده ش//ود. وي تاكيد كرد: در عين حال من به عنوان فعال رسانهاي از اين موضع كه كنگره آمريكا اعالم كرده ما تحريمهاي سپاه را به تاخير بيندازيم تا انتخابات تمام شود؛ بسيار ناراحتم و آنها نبايد در امور داخلي ما دخالت كنند. درهرصورت سپاه جزو اين كشور و قابل احترام است و ما اجازه نمي دهيم تضعيف شود. اما متاسفانهفعلوانفعاالتياتفاقميافتد كه خودمان از س//ر تعهد و بدون فكر گزك و بهانه دست ديگران ميدهيم. عليرضا رحيمي، از جمله نمايندگاني بود كه در تذكر كتبي از وزير اطالعات دربارهمسدودشدن21 كانالتلگرامي و بازداش//ت مديران آنها س//وال كرد. وي در گفتوگ//و با »جهان صنعت« در خصوص آزادي بيان رس//انهها در زمان انتخابات گفت: اگر هدف تامين افزايش مش//اركت مردم باش//د، بايد ل//وازم آن فراهم ش//ود، از جمله اين لوازم تامين آزادي رسانهها و فعاليت اصحاب مطبوعات از جمله رسانههاي مجازي است. ويي در خصوص نگراني اصحابرس//انه از دستگيري مديران كانالهاي تلگرام اصالحطلب گفت: قاعدتا دستگيري مديران اين كانالها نگرانيهايقابلتوجهيبرايمجموعه فعاالن حوزه رس//انهها مخصوصا در فضاي مجازي براي خبرنگاران بهوجود آورده كه دغدغهاي جدي است. لذا ما تاكيد داريم كه بازداش//تها بايد در چارچوب قانون باشد و ضابطان رسمي و قضايي بايد در اين موضوع مداخله كنندوضابطغيررسمينبايددخالتي داشته باشند چراكه ما اصال در قانون ضابط غيررسمي نداريم و تعريف هم نشده اس//ت. وي در ادامه گفت: اگر واقعا مجلس در راس امور است پس همه بايد به مجلس پاس//خگو باشند از اين س//و الزم بود شفافس//ازي در خصوص اي//ن اتفاق براي نمايندگان صورت ميگرفت. تذكري هم كه بنده و همكاران در خصوص دستگيريها داش//تيم به دو جهت ب//ود. اول آنكه شفافس//ازي الزم ص//ورت بگي//رد همچنين نكته دوم اين است كه اين اقدامات حتم//ا در چارچوب موازين قانوني اتفاق بيفتد. رحيمي با تاكيد بر اينكه نبايد تداخل قوا در خصوص اينمسايلاتفاقبيفتد،گفت:نيروهاي مس//لح نباي//د كار وزرات اطالعات و نيروهاي انتظام//ي را انجام دهند در عين حال قوهقضاييه هم بايد به نوعي شفافس//ازي در عملكردش داشته باشد. وي مخاطب تذكر نمايندگان در خصوص دستگيري مديران كانالهاي تلگرامي را وزارت اطالعات دانس//ت وگفت: ميدانيم كه وزرات اطالعات در اين دستگيريها نقشي نداشته اما بهلحاظقانونآييننامهداخليمجلس تذكري كه ميتوانس//تيم بدهيم به وزارت اطالعات بودو پاسخ به مجلس هم از اين وزارتخانه بايد شنيده شود.

وي در پاس//خ به اين سوال كه آيا دستگيري مديران كانالهاي تلگرامي اصالحطلب ش//ائبه سياس//ي دارد، گفت: اصل موضوع، بازداش//ت، عدم ش//فافيت و خ//روج از موازين قانوني اس//ت مخصوصا اگر اين اقدامات به لحاظ ارزيابي سياس//ي از يك جناح باشد به نگرانيها بيش//تر دامن زده ميش//ود. رحيمي تاكيد كرد: اخيرا شاهد ابالغ ساسيتهاي كلي انتخابات از طرف مقام رهبري بوديم كه ايشان تاكيدكردندنيروهايمسلحدرمسايل انتخابات و حوزه سياسي دخالت و ورود نكنند،همينقدركهاصحابرسانهاين سوالجديبرايشانمطرحميشودكه اين بازداشتيها از يك جناح هستند اين شائبه را بهوجود ميآورد كه ممكن است نيروهاي مسلح در امر انتخابات تاثيرگذار باشند لذا براي پرهيز از اين م//وارد بايد اين مالحظ//ات مد نظر مراجعي كه مبادرت به اين بازداشتها كردند، در نظر گرفته شود.

بهدنبالبازداشتمديرانكانالهاي تلگرامي و چند روزنامهنگار در ايران، پنج نماينده تهران هم در تذكر كتبي از وزير اطالعات درباره مسدود شدن 12 كانال تلگرامي و بازداشت مديران آنها س//وال كردند و به رييسجمهور هم نامهاي نوش//تند. محمود صادقي نماين//ده مجلس اين كش//ور هم در نامهاي به محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه پاس//داران درباره بازداشت تعدادي از مديران كانالهاي تلگرامي نزدي//ك به دولت حس//ن روحاني و جريان اصالحطلب ابراز نگراني كرد. وي در اي//ن نامه با يادآوري اظهارات فرمانده سپاه پاسداران مبني بر اينكه »احدي در س//پاه چه از پاس//داران و چه از فرماندهان حق دخالت سياسي و جناح//ي در انتخاب//ات و تخري//ب كانديداها را ندارند«، نوشت: بازداشت همزمان گروهي از مديران كانالهاي تلگرام//ي با گرايشه//اي نزديك به اصالحطلب//ان و حامي//ان دولت كه ظاهرا از س//وي اطالعات سپاه انجام شده، موجي از نگرانيها را در جامعه نسبت به التزام عملي اين نهاد به اين سياستها برانگيخته است. نهايتا با فشار افكار عمومي منتظري از آزادي تعدادي از مديران دس//تگير ش//ده كانالهاي تلگرامي در روزهاي آينده خبر داد و درباره علت دستگيري 12 نفر از مديران شبكههاي تلگرامي در روزهاي پاياني سال گذشته نيز گفت: كانالهايي كه بس//ته ش//د و افرادي كه در همين ارتباط دس//تگير شدند به تش//خيص قاضي پرونده مرتكب اعمال برخ//الف امنيت ملي ش//ده بودند كه اقدامات مجرمانهاي داشتند. منتظريدرخصوصدرخواستبرخي از مس//ووالن دولت//ي و مجلس براي آزادي اين افراد نيز افزود: در هر حال افرادي كه دس//تگير ميشوند خواه ناخواه دوس//تان و هواداراني دارند كه درخواس//ت آزادي آنان را ميكنند و دستگاه قضايي سعي ميكند در روند دس//تگيري و ادامه بازداش//ت طبق موازي//ن قانوني عمل كند. با توجه به اينك//ه آزادى بيان ب//ه معناي آزادي افراد مختلف جامعه در اظهار عقيده و ديدگاههاي خويش پيرامون مسايل مذهبي و سياس//ي به عنوان يكي از مهمترين حقوق و ارزشهاي اسالمي است كه تاثير بسيار شگرفي در رشد وشكوفايياستعدادهايفرديوتكامل جامعه و اصالح ساختارهاي مختلف آن به دنبال دارد. از اين رو ايران بايد آزادي بيان را به عنوان يكي از حقوق مس//لم مردم به رسميت بشناسد و سازوكارهاي اجرايي و صيانت از آن را در ابعاد مختلف ترسيم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.