فرشاد مومني در همايش كالبد شكافی شرايط سياسی و اقتصادی كشور هشدار داد؛ فرصتطلبانرامحاکمهکنید

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- هرچه بيش//تر به زمان انتخاب//ات نزديك ميش//ويم، س//ر و صداي اح//زاب و كانديداه//اي مواف//ق و مخالف نيز بيش//تر ميش//ود و قوت دوچنداني ميگيرد؛ صحبتهايي كه نوك انگشت را به سوي دولت روحاني نشانه گرفتهاند و سعي در ملتهب كردن فضا در آس//تانه انتخابات براي زير سوال بردن عملك//رد دول//ت حاضر دارند. ح//ال بايد ديد دولت يازدهم در واكنش به اينگونه اظهارات، استراتژي سكوت را انتخاب ميكند يا پاي در گود گذاشته و با انتشار اطالعات و آمار از حجم دروغها، نابسامانيها و مفاسد دولت پيشين به معرفي و محاكمه فرصتطلباني كه شعارهاي عوامفريبانه و كشورسوز سر ميدهند، خواهد پرداخت؟

در حالي كه بسياري از شعارهاي پوپوليستي كه در روزهاي اخير بر سر زبانها افتاده است هدفي جز به انحراف كش//اندن دولت از مسير درس//ت اداره كشور و تشويش اذهان عمومي ندارند و با اين كار منتقدان سياستزده دولت روحاني ظلم بزرگي در حق كشور روا خواهند داشت، حداقل انتظار از دولت يازدهم افشاي رفتار اين منتقدان است.

در شرايطي كه توزيع بيضابطه رانت، ترويج دروغگويي و گسترش فساد مالي از بزرگترين اقدامات//ي بود كه دول//ت قبل در كارنامه خود ثبت كرده است، انتظار ميرود دولت يازدهم با مداخله و اطالعرس//اني به م//ردم اقدامات الزم را انج//ام ده//د، در واق//ع ميتوان گفت يكي از بزرگتري//ن كوتاهيهاي دولت فعلي ميتواند همين عدم انتشار عمومي گزارشهاي كارشناس//ي از عملكرد دولت گذشته باشد. با اين حال دولت روحاني بهگونهاي رفتار ميكند كه گويي مسوول نابساماني و مفاسد دولتهاي قبل هم اس//ت، در حالي كه شرايط كشور در دوران نسبتا بحراني به سر ميبرد.

در اين ميان كارشناسان معتقدند كشور طي دوره 10 ساله 1384 تا 1393 با سقوط و پس رفت بيسابقه طي نيم قرن گذشته روبهرو شده اس//ت و در اين فاصله زماني رقبا و كشورهاي هم ت//راز ايران با س//رعت خارقالعادهتري در ح//وزه اقتص//اد حركت كردند و از كش//ور ما سبقت گرفتند. اين مس//اله موجب شد رشد اندك اقتصادي ايران طي 50 س//ال گذش//ته به يك تهديد امنيتي مبدل ش//ود و هماكنون الزم است با اتخاذ سياستهاي مدبرانه از وقوع دوباره اينگونه اتفاقات جلوگيري شود.

در همين راستا يك اقتصاددان گفت: يكي از بزرگترين خطاهاي دولت يازدهم اين است كه حتي يك مورد از گروگانگيريهاي دولت قبل را به اطالع مردم نرسانده است، در صورتي كه مردم براي راي دادن در انتخابات آينده بايد از اين مسايل مطلع باشند.

فرش//اد مومني در همايش در تداوم تدبير و اميد به كالبد ش//كافي ش//رايط سياس//ي و اقتصادي كش//ور در دولت روحاني پرداخت و از لفظ »گروگانگيري« نسبت به دولت سابق استفاده كرد و دولت روحاني را موظف به انتشار اطالعات و آمار حجم دروغها، نابس//امانيها و مفاسد آن دولت دانست.

اين اس//تاد اقتصاد در عين حال در تشريح دالي//ل باقي مان//دن دول//ت دوران جنگ در كس//وت پاكدامنترين دولت دوران اقتصادي كش//ور گف//ت: در دوران جن//گ مجموعهاي از نوآوريه//اي نهادي ك//ه در نظام مديريتي كشور خارقالعاده بود، اين بود كه دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوش//ت و تقاضا كرد كه تصميمگيري درباره دالرهاي نفتي بر عهده قوه مقننه باشد.

مومني افزود: اين اقدام موجب شفافسازي در مهمترين كانون رانت كش//ور شد. به دولت روحاني و نامزدهايي كه قصد دارند شرافتمندانه براي بهبود وضعيت كش//ور پ//ا به رقابتهاي انتخاباتي بگذارند توصيه ميكنم، كانونهاي بحراني كه در اس//ناد پيوست برنامه ششم به مجلس فرستاده ولي به تدريج محو شد، انتشار عمومي يابد. اين كانونها اصل بقاي نظام را در معرض تهديد قرار داده است.

وي خطاب به نهادهاي نظارتي هشدار داد: بايد به جاي شعارهاي عوامفريبانه و كشورسوز فرص//ت طلبها را به م//ردم معرفي و آنان را محاكمه كرد.

سقوط و پسرفت بيسابقه كشور طي نيم قرن گذشته

اين استاد دانشگاه با آسيبشناسي شرايط اقتص//ادي كش//ور ط//ي س//الهاي 1344 تا 1393 گفت: نس//بت به 50 سال قبل اقتصاد ايران اندكي بزرگتر ش//د و وضعيت معيشتي ايرانيان امروز بس//يار بهتر از آن زمان است اما بايد واقعبينانهتر س//خن گفت. طي دوره 10 س//اله 1384 تا 1393 با يك س//قوط و پس رفت بيس//ابقه طي نيم قرن گذش//ته روبهرو بوديم. در اين فاصله زماني رقبا و كش//ورهاي همتراز ايران با سرعت خارقالعادهتري در حوزه اقتصاد حركت كردند. اين مس//اله موجب شد رشد اندك اقتصادي ايران طي 50 سال گذشته به يك تهديد امنيتي مبدل شود.

مومني افزود: طي اين دوره 10 ساله رشد اقتصاد هند ،13/2 مالزي 02، كرهجنوبي 34 و چين 73 برابر شد، ولي رشد اقتصادي ايران 6/5 برابر شد. اين رشد تناسبي با ميزان نسبي ظرفيتهاي مادي و انساني كشور ندارد.

وي با بيان اينكه يقينا كمبود كشور در حوزه منابع مادي نيس//ت، ادامه داد: اوضاع كشور با كاستيها و نابسامانيهاي جدي روبهرو است. در رابط//ه با اعتماد بين ملت و دولت و توزيع ناعادالنه مواهب اتفاقات بس//يار بدي افتاد كه كلي//د آن ضع//ف بنيه فكري مدي//ران دولت گذش//ته بود. بيش از 95 درص//د از انتقادات كارشناس//ان در دولت قبل، عينيت پيدا كرد ك//ه معناي آن اين اس//ت ظرفيتهاي دانايي در كشور وجود دارد، اما هيچ تاثيري در نظام تصميمگيري ندارد. س//وال اينجاست كه چه بايد كرد تا سياستورزان قبول كنند استفاده از علم و دانايان به نفع آنان است.

وي ادامه داد: طي سالهاي 1384 تا 1393 با پس افتادگيها و سقوطهاي بي سابقهاي در عملكرد اقتصادي دولت روبهرو بوديم و يكي از بزرگترين كوتاهيهاي دولت فعلي عدم انتشار عموم//ي گزارشهاي كارشناس//ي از عملكرد دولت گذشته است. البته بايد اميدوار بود اين مساله به عنوان مسالهاي ملي و كارشناسي و نه مسالهاي باندي و تبليغاتي مورد تحليل قرار گيرد تا از تكرار عملكردهاي نادرست گذشته جلوگيري شود.

اين اس//تاد علم اقتصاد دول//ت روحاني را خوششانسترين و بدشانسترين دولت پس از انقالب دانست و افزود: خوششانسترين از اين بابت كه اگر اين دولت هر كاري كه انجام دهد با هر متري كه سنجيده شود در قياس با دولت گذشته عملكرد بهتري داشته و بدشانسترين از اي//ن باب//ت كه بخش//ي از ظرفيتهايي كه بايد در اختيار اين دولت قرار داشته باشد، در اختيارش نيست.

بدنامكردنواژهعدالت

وي ادامه داد: اگر ارزيابي آسيبش//ناختي وجود داش//ت ميتوانستيم به حجم ضربهها و هنجارشكني دولت قبل و عمق ضربهاي كه به »حس ايراني بودن« وارد شد، پي ببريم. وقتي دولت ندانمكار باش//د الگوي مسلط، مناسبات رانتي ميش//ود و در اين چارچ//وب روابط بر محور حذف، فساد و بي عدالتي شكل ميگيرد. يك//ي از تلخ ترين طنزه//اي دولت قبل بدنام ك//ردن واژه »عدالت« اس//ت كه اين هم يكي از خطاه//اي راهبردي دولت فعلي اس//ت كه گزارش//ي از چرايي جايگزين شدن فالكت به جاي عدالت در دولت گذش//ته به مردم نداده است. البته بزرگترين خدمت دولت يازدهم تا حدودي ترميم حس ملي و ايراني بودن است. بيتوجهي به اين مساله عامل شكست نهضت مش//روطه بود ولي دولت روحاني توانس//ت تا ح//دودي اين حس را در ايراني//ان احيا كند. به گفته اين اس//تاد دانشگاه توزيع بيضابطه رانت ترويج دروغگويي و گسترش فساد مالي از بزرگتري//ن اقداماتي بود كه دولت قبل در كارنامه خود ثبت كرده است.

وي ب//ه انحراف كش//اندن دولت از مس//ير درس//ت اداره كشور را از بزرگترين ظلمهاي منتقدان سياستزده دولت روحاني دانست و افزود: حداقل انتظار از دولت يازدهم افش//اي رفتار اين منتقدان اس//ت. دول//ت روحاني به گون//هاي رفت//ار ميكن//د كه گويي مس//وول نابس//اماني و مفاسد دولتهاي قبل هم است، در حالي كه ش//رايط كشور در دوران اضطرار شديد است.

اين استاد دانش//گاه خواستار تفكيك بين مس//ايل ملي و س//هم قوه مجريه در اين امور ش//د و پيش//نهاد داد: در حيط//ه اقتصاد بايد مشخص شود امكانات اقتصادي كه در اختيار نهاد رهبري قرار دارد چيس//ت تا نسبت آن با اختيارات قوه مجريه مشخص شود.

همچنين بايد مشخص شود امكاناتي كه در اختيار نظاميها، امنيتيها و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارد، چقدر است و نسبت آن با اختيارات دولت شفاف شود، اين كار براي كل نظام، رهبري، نظاميها، امنيتيها و دولت بهتر است. شفافسازي يك مساله حياتي است.

مومني بحران در سيستم بانكي، سازمانهاي بيمهاي در امور مالي دولت، آب، محيطزيست و نابرابريهاي منطقهاي را از جمله مهمترين بحرانهاي كشور برشمرد و متذكر شد: كشور در گذار بس//يار خطرناكي قرار دارد، طي 27 ساله گذش//ته و در ابعاد بسيار نگرانكنندهتر ب//ه 12 س//ال گذش//ته مرتب//ا از وزن دولت »خامفروش« به سمت دولت »آينده فروش« گ//ذر كردهايم تا امور روزمره خود را بگذرانيم. باي//د از نامزدهاي انتخابات آينده خواس//ت تا برنامهها و راهحلهاي خود را در اين خصوص ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.