فريب سود باالي بانكها را نخوريد

Jahan e-Sanat - - News -

سال جديد از راه رسيده و برخي در اين فكرند كه امسال، تصميم جديدي براي پساندازهاي خود بگيرند تا بلكه سوددهي بيشتري داشته باشند؛ سودي كه حداقل بخشي از هزينههاي آنها را تامين كرده و شرايط بهتري را پيش روي اين مبالغ هر چند ناچيزشان دهد.

در اين ميان، شرايطي كه اكنون بر بازارهاي مختلف در اقتصاد ايران حاكم است، فلش سودآوري مطمئن و بيدغدغه، بدون ماليات و از دست رفتن بخشي از اصل سرمايه را به سمت بانكها هدايت ميكند؛ بانكهايي كه اكنون محل امني براي سپردههاي خرد مردم شدهاند و حداقل مبالغ مطمئني را براي آنها به عنوان سود به همراه دارند؛ يعني يك سپردهگذار، اين دغدغه را ندارد كه سود پولش كم و زياد شود يا اينكه، بخشي از آن به عنوان ماليات از كف او رود. در چنين وضعيتي، بانكها نيز كه با مضيقههاي بسيار مواجهند و بخش

اي از داراييهاي آنها، منجمد بوده و در س//اختمانهايي بلوكه شده كه بازارشان كساد است، ترجيح ميدهند با هر روشي كه شده، حتي رقابتهاي ناسالم بانكي، منابع مالي مردم را به سمت خود هدايت كنند. به همين دليل، طرحهاي جذابي را هر چند وقت يكبار رو ميكنند.

اما حال سياستگذار پولي و بانكي به صراحت به مردم هشدار ميدهد كه ارائه سود باال، نشانه يك بانك موفق نيست و برخي بانكها به دليل اينكه وضعيت نامناسبي دارند، اقدام به توزيع سود بيشتر ميكنند بنابراين مردم اين تصور را نداشته باشند كه اگر سود بيشتري دريافت ميكنند، حتما سپردههايشان در جايي امن نگهداري ميشود.

اين سخن مسووالن بانك مركزي، هشدار جدي به سپردهگذاران است كه چندان نسبت به آينده برخي بانكها و سپردههايشان خوشبين نباشند اگرچه به هرحال تدابيري هم انديشيده شده كه چنانچه بانكها با مشكالتي در اين عرصه مواجه شدند و ديگر توان ادامه مسير را نداشتند، صندوق ضمانت سپردهها ريسك آن را پوشش دهد.

ولياهللسيف،رييسكلبانكمركزيميگويد:بانكيكهدرحالورشكستگي بوده، ممكن است نرخ سود باال بدهد تا بتواند شرايط را تغيير دهد. بانك مركزي به تمام سپردهگذاران بانكها عالمت ميدهد تا در اين راستا مراقب باشند.

وي ميافزايد: بر اين اساس مردم فكر نكنند تمام بانكهايي كه از بانك مركزي مجوز دارند، در وضعيت يكساني قرار گرفتهاند بلكه ممكن است در شرايط فعلي، بانكهايي كه نرخ سود باال دارند، يكي از داليلشان اين باشد كه ريسك بااليي ميدهند. نرخ باال احتمال ريسك باال هم دارد.

رييس كل بانك مركزي ميگويد: ممكن است آن بانك در شرف ورشكستگي قرار داشته باشد و چارهاي جز پرداخت نرخ سود باال نداشته باشد، يعني مردم نبايد جذب بانكهايي شوند كه نرخ سود باال ميدهد بلكه بايد اين احتمال را هم بدهند كه ممكن است در پس پرده ريسكي هم در كار باشد. متاسفانه مردم به هشدارها توجه نميكنند و حتي به خاطر يك تا دو درصد سود بيشتر، در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سرمايهگذاري ميكنند و سرمايههايشان را به خطر مياندازند.

سيف تصريح ميكند: بانك مركزي به مردم هشدار ميدهد همه بانكهاي مجوزدار مثل هم نيستند و بايد دقت شود كه كدام بانك سالم عمل ميكند. در اين شرايط، پرداخت سود باال نشانه ريسك باالتر است. پس نبايد مالك براي سرمايهگذاري بانكها، نرخ سود باالتر باشد.

حال اين مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند در مقابل بانكها چطور عمل كنند. آيا پول خود را به دست بانكهايي بسپارند كه واقعا بانك هستند و برخي تصور ميكنند جاي هيچ شك و ترديدي در عملكرد آنها نيست يا اينكه قبل از سپردهگذاري اطالعاتي را هم كسب كنند كه هر بانك چه عملكردي دارد و صورتهاي مالي آن تا چقدر ش//فاف است؟ آيا فقط سود باال توزيع ميكند و در مقابل، براي فرداي سپردهگذارانش تدبيري نينديشيده است يا اينكه در چارچوب قواعد و قوانين و با لحاظ كردن همه جوانب، نرخ سود جذاب را روي پيشخوان خود و مقابل سپردهگذاران قرار ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.