وام بانك قرضالحسنه مهر ايران به زلزلهزدگان خراسان رضوي

Jahan e-Sanat - - News -

بانك قرضالحسنه مهر ايران در راستاي مسووليتهاي اجتماعي و كمكهاينوعدوستانهبهمنظوررفع احتياجات ضروري آسيب ديدگان زلزله اخير، وام قرضالحس//نه 40 ميليون ريالي با كارمزد چهار درصد پرداخت ميكند. در جلسهاي كه به منظور چگونگي كمك رساني براي تسريع در ساماندهي تسهيالت اعطايي بانكها در دفتر استاندار خراسان رضوي و با حضور معاون بنياد مسكن انقالب اسالمي كشور و مديريت شعببانكهاياستانتشكيلشد،عدالتي،مديرشعببانكقرضالحسنه مهر ايران با اعالم اين خبر تصريح كرد: به دستور اكبري مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران به تعداد003 خانوار وام قرضالحسنه04 ميليون ريالي و به تعداد 300 خانوار وام بالعوض پنج ميليون ريالي با معرفي و تاييد ستاد مديريت بحران استان اعطا ميشود.

در ادامه اين جلسه رشيديان، استاندار خراسان رضوي با استقبال از اين كمك ارزشمند و تشكر ويژه از اكبري مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران و اعضاي هيات مديره خاطرنش//ان كرد: اين چراغي كه بانك قرضالحسنه مهر ايران در ياريرساني به هموطنان آسيب ديده از زلزله و اهتمام به انجام امور نيازمندان واقعي جامعه روشن كرده الگوي مناسبي براي ساير بانكها و عملي خداپسندانه و شايسته تقدير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.