خطر خروج يكباره منابع بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل نظارت بر بانكهاي بانك مركزي با اشاره به پرداخت سود به مشتريان توسط خودروسازان گفت: اين موضوع ميتواند برهم زننده تعادل بانكها باشد. عباس كمرهاي درباره ورود شركتهاي خودروساز به عمليات بانكي و پرداخت سود بانكي به مشتريان گفت: ظاهرا يك مصوبه هيات وزيران در اين زمينه بوده كه اجازهاي به خودروس//ازان در اين خصوص داده شده بود. وي اظهار داشت: منابع بسيار زيادي از سيستم بانكي كشور نزد خودروسازان قرار دارد كه حسب مورد تمديد ميشود و شوراي پول و اعتبار نيز با توجه به شرايط خاص خودروسازان تمديد را ميپذيرد.

كمرهاي ادامه داد: از آنسو نيز خودروسازان مصوبهاي را از دولت دارند كه براساس آن مصوبه اين كار انجام شده است. درست است منابع حاصل از پيش فروش خودرو نيز نهايتا وارد سيس//تم بانكي كشور ميشود، اما برهم زننده تعادل بانك نيز خواهد بود و ممكن است بانكي را ضعيف و بانكي ديگر قويتر شود و مجموعا چند بانك ممكن است در اين جريان لطمه ببينند و چند بانك نيز اوضاع بهتري پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.