بخشنامه جديد گمرك براي كمك به توليد داخل

Jahan e-Sanat - - News -

گم//رك ايران در بخش//نامهاي برنامه جديد دول//ت براي حمايت از واحدهاي توليدي را به گمركات سراسر كشور ابالغ كرد.

براساس اين برنامه جديد محور اصلي حمايت از توليدكنندگان داخلي براي تسهيل و تخفيف در ورود مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي مورد نياز در چارچوب سياستي پيادهسازي خواهد شد كه قبال اين سياست براي خودروسازان داخلي پياده شده بود و همچنان هم اين برنامه حمايتي با عنوان IPI در حمايت از قطعات وارداتي خودروسازان ادامه دارد.

در همين راستا ميزان درصد ساخت داخل مالك تعيين حقوق ورودي براي كاالهاي وارداتي توليدكنندگان داخلي خواهد بود كه قرار است جداول پيوست آن در خصوص درصد ساخت داخل واحدهاي توليدي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به گمرك ابالغ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.