دريافت عادالنه ماليات و هزينه مدبرانه آن

Jahan e-Sanat - - News -

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مردم اگر بدانند دريافت ماليات به صورت عادالنه انجام و به صورت مدبرانه و عقاليي هزينه ميشود قطعا با انگيزه بيشتري به پرداخت ماليات اقدام ميكنند.

علي طيبنيا در سفر استاني رييسجمهور به استان سمنان همزمان با افتتاح ساختمان جديد اداره كل امور مالياتي اين استان، گفت: هدف از طرح جامع مالياتي دستيابي همزمان به عدالت و كارآمدي در نظام مالياتي كشور است. وي بيان كرد: مردم اگر بدانند دريافت ماليات به صورت عادالنه انجام و به صورت مدبرانه و عقاليي هزينه ميشود قطعا با انگيزه بيشتري به پرداخت ماليات اقدام ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.