پرداخت 10 ميليارد دالر تسهيالت جديد از صندوق توسعه ملي

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام صندوق توسعه ملي با اشاره به هدفگذاري براي پرداخت01 ميليارد دالر تسهيالت در سالجاري گفت: دولت و بانك مركزي به صندوق بدهكاري ندارند. عليرضا صالح با اشاره به اولويتهاي صندوق توسعه ملي در سالجاري اظهار داشت: براي امسال طبق برنامه ششم و تسهيالت تكليفي كه در بودجه وجود دارد هدفگذاري پرداخت 10 ميليارد دالر تسهيالت اعم از ارزي و ريالي انجام شده است. وي با تاكيد بر اينكه سال گذشته هفت هزار ميليارد تومان سپردهگذاري براي پرداخت تسهيالت ريالي در بانكهاي عامل صورت گرفته است، يادآور شد: تا بهمنماه سال 95 بالغ بر پنج ميليارد دالر تسهيالت در بخشهاي پتروشيمي، سيكل تركيبي و ديگر بخشها پرداخت شده است. قائممقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه 80 درصد تسهيالت صندوق به بخشخصوصي واقعي پرداخت ميشود، به فارس گفت: سهم شبهدولتيها و نهادهاي عمومي حداكثر 20 درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.