چرخش081 درجهای ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

منابع نظامي سوري از حمالت هوايي موش//كي آمريكا به پايگاهي هوايي در حمص سوريه خبر دادند. منابع نظامي سوري تاكيد كردند كه اين حمله هوايي موشكي بامداد ديروز در شرق حمص رخ داد و خسارتهايي را به دنبال داشت. در همين حال ائتالف مخالفان س//وري از حمالت آمريكا استقبال كرده و خواهان ادامه اين حمالت شده است.

به گ//زارش خبرگ//زاري فرانس//ه، رييسجمه//ور آمريكا كه براي ديدار با شي جينپينگ، رييسجمهور چين به فلوريداسفركردهاست،خبراقدامنظامي را به مردم آمريكا اعالم كرد.

آمريكا ميگويد در واكنش به حمله شيميايياخيردرسوريهاينپايگاههوايي ارتش سوريه را بمباران كرده است. در اين حمله از موشكهاي كروز توماهاك استفاده شده است. پنتاگون ميگويد دو ناو آمريكايي از شرق درياي مديترانه يك پايگاههواييدرغربسوريهراهدف95 فروند موشك كروز قرار داده است. وزارت دفاع آمريكا اعالم كرده پايگاه شعيرات، واقع در استان حمص را بمباران كرده كه آمريكاميگويدحملهشيمياييدراستان ادلب از آن پايگاه انجام شده بود.

اين اولينبار است كه دونالد ترامپ، رييسجمه//ور آمريكا، دس//تور اقدام مستقيم نظامي عليه نيروهاي وفادار به بشار اسد، رييسجمهور سوريه را صادر ميكند. ترامپ، بش//ار اسد را ديكتاتور خوان//د و او را متهم ك//رد كه در واقعه اخير با گاز اعصاب مردم بيگناه از جمله كودكان را بيرحمانه به قتل رس//انده است. دونالد ترامپ گفت: بر سر اينكه سوريه از تسليحات شيميايي ممنوعه استفاده كرده است هيچ بحثي نيست.

دولت سوريه دست زدن به آن حمله ش//يميايي را اتهامي بياساس ميداند. تلويزيون دولتي س//وريه اع//الم كرده آمريكا اهدافي نظامي را در سوريه هدف قرار داده است.

پنتاگون تاييد كرده است كه پيش از حمله، روسيه را از عمليات قريبالوقوع مطلع كرده بود تا به هواپيماها يا پرسنل روسدرسوريهآسيبيواردنشود.ناظران ميگويند فرماندهي مركزي آمريكا كه در منطق//ه خاورميان//ه حضور نظامي دارد از س//الها قبل طرحهايي را براي حمله به دولت س//وريه آماده كرده بود تا در صورت تصميم كاخ سفيد امكان اجراي فوري آن وجود داش//ته باش//د. سناتورهاي جمهوريخواه جان مككين و ليندسي گراهام كه معموال از ترامپ انتقاد ميكنند با صدور بيانيهاي از اين اقدام وي حمايت كردهاند.

آنه//ا گفتند برخ//الف دولت قبلي )اوباما(،ترامپبايكلحظهسرنوشتساز در مورد س//وريه كه مواجه شد دست به اق//دام زد. او شايس//تگي آن را دارد ك//ه براي اين كار م//ورد حمايت مردم آمريكا قرار گيرد. به گزارش ،BBC در پي اظهارات شديداللحن دونالد ترامپ درباره حمله شيميايي اخير در سوريه، گمانهزنيها درباره اقدام نظامي احتمالي عليه حكومت بشار اسد باال گرفته بود.

ترامپ پنجش//نبه گذش//ته حمله شيميايي در شهر خانشيخون استان ادل//ب را كه به م//رگ 86 نفر از جمله كودكان منجر شد، هولناك خواند و آن را مايه رسوايي بشريت توصيف كرد. او سپس گفت: بايد اتفاقي بيفتد.

مخالفان دولت سوريه و كشورهاي غربي،بشاراسدرامسوولحملهشيميايي ميدانند اما دولت سوريه نقش خود در اين حمله را رد ميكند. روسيه ميگويد به دنبال حمله هوايي نيروهاي سوريه انبار تس//ليحات ش//يميايي شورشيان آسيب ديده و گازهاي شيميايي متصاعد شدهاند. به دنبال حمله شيميايي دونالد ترامپ گفت نظرش نس//بت به بحران س//وريه و بشار اس//د عوض شده است. ركس تيلرسون، وزير امور خارجه آمريكا پنجش//نبه گذش//ته در يك كنفرانس خبريخواهانآغازيكروندسياسيشد كه به كنارهگيري بشار اسد منجر شود.

رييسجمه//ور آمريكا پنجش//نبه گذش//ته پس از انتش//ار خب//ر حمله موشكي اين كشور به يك پايگاه هوايي در نزديكي اس//تان حمص س//وريه در جمع خبرنگاران گفت: امش//ب از همه ملتهاي متمدن ميخواهم براي پايان اين كشتار و خونريزي و ريشهكن كردن تروريسم به هر شكل و نوعي كه باشد، به ما بپيوندند.

اس//تاندار حم//ص در مصاحب//ه با الميادي//ن گفت: در حمل//ه آمريكا به فرودگاه نظامي الشعيرات در مركز سوريه چندين تن كشته و زخمي شدند. طالل برازي همچنين اعالم كرد كه آمار اوليه حمله آمريكا به حمص، ش//ش كشته و هفت زخمي اس//ت كه در ميان آنها غيرنظاميان نيز هس//تند. اين در حالي است كه شبكه اس//كاينيوز به نقل از منابع خود گ//زارش داد آمار تلفات در اين حمله آمريكا افزايش يافته و به 10 نفر رسيده است. بيانيهپنتاگون پنتاگوناعالمكرد95 موشكازنوع توماهاك از سوي دو ناوشكن وابسته به نيروي دريايي آمريكا به فرودگاه نظامي الشعيرات )طياس( در جنوب شرق شهر حمص در مركز سوريه شليك شد.

س//خنگوي پنتاگون گفت از جمله اهدافي كه توسط موشكها هدف گرفته ش//دند هواپيماها و سامانههاي پدافند هوايي بودند. وي گفت اين موش//كها در حمالت خود جنگندهها و انبارهاي مهمات و س//امانههاي پدافند هوايي و دستگاههاي رادار را هدف قرار دادند.

سخنگويپنتاگونتصريحكردارتش آمريكا از قبل به نيروهاي روسي نسبت به حمالت به پايگاه هوايي سوري خبر داده بود و ارتش آمريكا بخشهايي از اين پايگاه را هدف قرار نداد كه گمان ميرود روسها در آن حضور داشته باشند. وي گفت كه ارتش آمريكا چندين گفتوگو با نيروهاي روسي روز پنجشنبه گذشته داشت تا مانع از وقوع درگيري به صورت اشتباه در سوريه شود. ارتش آمريكا اعالم كرد اين حمله خسارتهاي سنگيني را ب//ه فرودگاه وارد كرد و جنگندههاي سوري و زيرس//اختهاي پشتيباني و تجهيزات در پايگاه نظامي الشعيرات را منهدم كرد. هشدارمسكو كرملي//ن در واكن//ش ب//ه حمل//ه موش//كي ناوهاي آمريكاي//ي به پايگاه هوايي الشعيرات در حمص سوريه اين حمالتآمريكارانقضقوانينبينالمللي دانس//ت و تاكيد ك//رد اين حمالت به روابط دوجانبه مسكو و واشنگتن ضربه ميزن//د. كرملين در ادامه با اش//اره به اينكه حم//الت ناوه//اي آمريكايي به بهان//هاي واهي انجام ش//د، تاكيد كرد ارتش سوريه هيچگونه سالح شيميايي در اختيار ندارد.

كرملين در ادامه تاكيد كرد نابودي تم//ام ذخاير س//الحهاي ش//يميايي سوريه انجام شده و اين مساله از سوي سازمان منع سالحهاي شيميايي هم تاييد ش//د. ديميتري پسكوف اعالم ك//رد ك//ه والديمير پوتي//ن حمالت آمريكا عليه سوريه را اقدامي خصمانه علي//ه يك كش//ور داراي حاكميت و نقض قوانين بينالمللي به بهانههايي واهي دانس//ت. سخنگوي كرملين در ادامه گفت: پوتين بر اين باور اس//ت كه غفلت كامل از مس//اله اس//تفاده تروريس//تها از سالحهاي شيميايي شرايط را به شدت پيچيده ميكند.

كرملين به نقل از پوتين اعالم كرد كه حمله هوايي آمريكا به سوريه در راستاي نزديك شدن به هدف نهايي در مسير مبارزه با تروريسم بينالمللي نبوده بلكه به شكلي گسترده روند تشكيل ائتالفي براي مبارزه با تروريسم را مختل ميكند. كاخكرملينافزودپوتينهمچنينحمله آمريكا به س//وريه را به زيان روابط اين كشور با روسيه ميداند.

روسيه نس//بت به پيامدهاي منفي حمله نظامي آمريكا به سوريه هشدار داده است. سفير اين كشور در سازمان ملل گفت: تمام مسووليت يك عمليات نظامي بر دوش كس//اني است كه اين اقدام پرس//شبرانگيز و تراژيك را آغاز كردند.

رييس كميسيون دفاعي و امنيتي مجلس روسيه، دوما نيز گفت كه حمله آمريكا به پايگاه نظامي س//وريه تالش براي مب//ارزه با تروريس//م را تضعيف ميكن//د. ويكتور اوزروف ادامه داد: اين حمل//ه ميتواند به عن//وان يك عمل پرخاشگرانه آمريكا عليه سازمان ملل تلقي ش//ود. اين نماينده دوما خواهان نشست فوري ش//وراي امنيت سازمان ملل ش//ده اس//ت. پنتاگون اعالم كرد كه روس//يه پيش از حمل//ه، از آن آگاه شده بود.

از طرفي وزير خارجه روسيه تاكيد ك//رد حمله موش//كي دي//روز ناوهاي آمريكايي عليه پايگاه هوايي الشعيرات حم//ص اقدام//ي خصمانه براس//اس بهانههايي واهي بود. سرگئي الوروف با اشاره به اين مساله كه به نظر ميرسد حمله موشكي ديروز آمريكا عليه پايگاه شعيرات در حمص سوريه با هدف دور كردن جبهه النصره از حمالت صورت گرفته، گفت: اميدوارم اين حمله به قطع كامل همكاريهاي دو كشور در سوريه منجر نشود. وي با اشاره به اينكه آمريكا خ//ود را براي ارائه مدركي دال بر انجام حمل//ه ش//يميايي در ادلب به زحمت نمياندازد، تاكيد كرد: مسكو به زودي خواستار افشاي واقعيات تصميم آمريكا براي حمله به فرودگاه الشعيرات سوريه خواهد شد.

وزير خارجه روس//يه در ادامه تاكيد كرد: حمالت آمريكا عليه سوريه تنها در راس//تاي منافع كساني است كه به دنبال شكس//ت مذاكرات ژنو و آستانه و تغيير ساختار حكومتي در سوريه با استفاده از قدرت هس//تند. وي افزود: اقدام آمريكا در س//وريه به روابط ميان مسكو-واشنگتن ضربه ميزند و روسيه ب//ا توجه به اين حمل//ه در مورد روابط خود با آمريكا نتيجهگيري و در نهايت تصميمگيري خواهد كرد.

تعليق توافق هوایي روسيه با آمریكا در سوریه

وزارت خارج//ه روس//يه اعالم كرد توافقي كه ميان آمريكا و روس//يه براي جلوگيري از برخورد هوايي جنگندههاي دو كش//ور و هماهنگيه//ا درخصوص حمالت هوايي در سوريه وجود داشت، به حالت تعليق درآمده اس//ت. وزارت خارجه روسيه تاكيد كرد: اقدام نظامي آمري//كا در س//وريه با ه//دف منحرف ك//ردن توجهه//ا از وضعيت در موصل عراق است.

وزارت خارج//ه روس//يه اعالم كرد: دمشق از سالحهاي شيميايي استفاده نكرده است چراكه اصال اين سالحها در اختيار سوريه نيست و بارها كارشناسان براينمسالهتاكيدكردهاند.اينوزارتخانه همچنيناعالمكرد:حضورنظاميآمريكا در اراضي سوريه غيرقانوني است.

ماري//ا زاخارووا، س//خنگوي وزارت خارجه روس//يه تصريح كرد: حمالت آمريكا به س//وريه ي//ك اقدام خصمانه آش//كار عليه حاكميت دولت س//وريه اس//ت. وي افزود: واش//نگتن تصميم حمله به س//وريه را قبل از رخدادهاي ادلب گرفته ب//ود و از رخدادهاي ادلب به عنوان دليلي براي نشان دادن قدرت استفاده كرد.

تيلرسون: اسد نقشي در آینده سوریه ندارد

وزير خارج//ه آمريكا اعالم كرد كه حمالت آمريكا به س//وريه نشانگر اين اس//ت كه در صورت پشت سرگذاشته شدن خط قرمزها، رييسجمهور آمريكا اراده انج//ام ه//ر كاري را دارد. رك//س تيلرسون تصريح كرد: حمالت آمريكا به سوريه نشانگر اراده رييسجمهور آمريكا براي پاسخ به اقدامات وحشيانه است، همچنين اراده ترامپ براي انجام دادن كاري در صورت زير پا گذاش//ته شدن خط قرمزها را نشان ميدهد و معتقديم اين حمله در حد خود مناسب بود.

وي تاكيد كرد: واشنگتن درخواست هيچ موافقتي را از س//وي مسكو براي حمله آمريكا به س//وريه مطرح نكرده بود. تيلرس//ون افزود: بش//ار اسد هيچ نقش//ي در آينده سوريه ندارد اما براي كنار رفتن او بايد اجماع نظر بينالمللي وجود داشته باشد. آمريكا گامهايي را كه با هدف بركناري اسد است، آغاز كرده است. در همين حال، شبكه اسكاي نيوز گزارش داد وزير خارجه آمريكا به همتاي فرانسوي خود گفته است كه در صورت ادامه حمالت، واشنگتن با همپيمانان هماهنگ خواهد كرد.

حمله همزمان داعش به ارتش سوریه

يك فرمانده ميداني ارتش س//وريه اعالم كرد: افراد مسلح داعش همزمان با حمله موش//كي آمريكا ب//ه فرودگاه الش//عيرات، حمل//هاي را ب//ه يك//ي از پستهاي ارتش سوريه كه مسووليت حفاظت از مسير حمص – الفرقلس در تدمر را بر عهده دارد، ترتيب دادند.

اينفرماندهميدانيگفت:آياهمزمان شدن حمله داعش به يكي از ايستهاي حفاظتي از مسير حمص-تدمر با حمله آمريكا به فرودگاه الش//عيرات يك امر تصادفي اس//ت؟! وي گف//ت: حدود دو ساعت حمالتي به اين ايست بازرسي صورت گرفت و افراد مس//لح داعش به مدت يك س//اعت اي//ن مركز را تحت كنترل داشتند اما ارتش پس از آمدن تجهيزات توانس//ت مجددا اين مركز را آزاد كن//د. اين فرمان//ده ميداني ارتش عنوان كرد: ارتش سوريه در حال حاضر ض//د حملهاي را عليه افراد مس//لح در جنوب شرق تدمر به راه انداخته است و توانسته پيشروي داشته باشد.

حمایت انگليس و اس/رایيل و عربستان

انگليس حمايت خود را از حمالت آمريكا در س//وريه اعالم كرد. اين در حالي است كه يونان مخالفت خود را با هرگونه مداخله نظامي خارجي در سوريه اعالم كرده است.

انگليس حمايت خود را از حمالت آمريكا در سوريه اعالم و تاكيد كرد كه اين حمالت پاسخ مناسبي به استفاده از سالحهاي شيميايي در سوريه است. از سوي ديگر منابع ديپلمات فرانسوي تاكيد كردند كه واشنگتن، پاريس را در جري//ان اين حمالت قرار داده بود اما درخواستي براي همكاري پاريس در اين خصوص مطرح نكرد.

همزمان وزير امور خارجه فرانسه گفت: آينده سوريه با بشار اسد نيست و آمريكاييه//ا كم كم موضع خود را نش//ان ميدهند. از س//وي ديگر يك منبع در وزارت دفاع يونان در مصاحبه با اسپوتنيك گفت كه يونان خواهان گفتوگو در سوريه است. وي تصريح كرد: يونان مخال//ف هرگونه مداخله نظامي خارجي در سوريه است.

در همي//ن ح//ال، توكيو خواهان برگزاري نشس//ت فوقالعاده شوراي امنيت ملي براي بررسي حمله موشكي آمريكا ب//ه فرودگاه نظامي در حمص ش//د. وزي//ر خارجه ژاپن ه//م گفت: توكي//و در مورد اطالعات//ي پيرامون حمله آمريكا به سوريه تحقيق و موضع خود را پس از دريافت اطالعات كافي، مط//رح خواهد كرد. از س//وي ديگر، آلمان اعالم كرد كه اين اقدام آمريكا عليه سوريه قابل درك است.

از طرفي وزير خارجه سابق آمريكا نابودي نيروي هوايي سوريه را خواستار شد و تاكيد كرد: به اين شكل ميتوان ب//ه درگيريها در س//وريه پايان داد. هي//الري كلينتون در س//خنراني كه همزمان ب//ا حمله موش//كي ناوهاي آمريكايي به فرودگاه نظامي شعيرات حمص، در نشس//ت زن//ان جهان در نيويورك داش//ت، مدعي شد: همان گونه كه در سالها و روزهاي گذشته ديديم، اس//د نيروي هوايي در اختيار دارد ك//ه عامل مرگ تعداد زيادي در اين كشور است، جدا بر اين باورم كه نياز اس//ت اين ني//روي هوايي جهت ممانعت از بمباران دوباره غيرنظاميان و پرتاب بمبهاي س//ارين بر سر آنها نابود شود.

نوم//ان كورتولم//وس، مع//اون نخس//توزير تركيه ضمن استقبال از حمله هوايي آمريكا به سوريه اين اقدام را يك پيشرفت مهم و پرمعنا دانست و خواه//ان ادامه آن ش//ده تا به گفته او بشار اس//د ديگر نتواند به مردمش صدمه وارد كن//د. او همچنين گفت: اين اقدام را مثب//ت ارزيابي ميكنيم اما معتقديم بايد تكميل شود. معاون نخستوزير تركيه همچنين خواهان مجازات رژيم اس//د از س//وي جامعه بينالمللي شد.

عربستان سعودي هم تصميم ترامپ ب//راي حمله ب//ه س//وريه را تصميمي شجاعانه خواند. وزارت خارجه عربستان در بيانيهاي گفت: حمله موشكي آمريكا پاسخي صحيح به جنايتهاي اين رژيم عليه م//ردم خودش مقابل چش//مان جامع//ه بينالمللي و ب//راي توقف اين جنايتهاست.

دولت چين نيز نسبت به بدتر شدن اوضاع در س//وريه هشدار داد و به كار بردن سالح شيميايي از سوي هريك از طرفين را محكوم كرد. وزارت خارجه چين همچنين در بيانيه خود تصريح كرد كه وقايع اخير نشان ميدهد پيدا كردن يك راهحل سياسي براي سوريه كامال ضروري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.