شكست داعش در افغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- هيات پشتيباني قاطع ناتو در افغانستان اعالم كرد: هدفش طي سال 2017 شكست داعش در افغانستان است.

ويليام سالوين، سخنگوي هيات پشتيباني قاطع ناتو در افغانستان در يك نشس//ت خبري با حضور سخنگوي وزارت دفاع افغانستان در كابل گفت: ما ميدانيم كه س//ال 2017 با چالشهايي بس//يار بزرگ روبهرو هستيم اما به آموزش، مشاوره و كمك به نيروهاي افغان ادامه ميدهيم تا آنها بتوانند اين كشور را به ثبات برسانند. وي ادامه داد: نيروهاي افغان نسبت به ‪20 ،2016‬ درصد قدرتمندتر شدهاند. نيروي هوايي اين كشور اخيرا چهار جنگنده ‪A -29‬ دريافت كرده است. هدف ما در سالجاري ميالدي شكست داعش در افغانستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.