قارهای فاسد و مركز نازيسم)!(

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا - رييسجمهور تركيه اعالم كرد: اروپا ديگر مركز دموكراسي و حقوق بشر نيست و به مركز نازيسم و ظلم و ستم تبديل شده است. رجب طيب اردوغان اعالم كرد: اروپا يك قاره فاسد است. احزاب نژادپرست، رهبران و دولتهاي اروپايي را به بازي گرفتهاند. اروپا هيچ چيزي براي گفتن به ما و جهان ندارد. وي در ادامه اظهاراتش از حمايت برخي از كشورهاي اروپايي از نيروهاي حزب كارگران كردس//تان )پ.ك.ك( در كشورشان انتقاد كرد. اردوغان در بخش ديگري از اظهاراتش با دعوت از مردم براي دادن راي آري در رفراندوم پيش رو گفت: تروريستها به اصالحات قانون اساسي نه ميگويند. ما حقايق را ميگوييم. اين وظيفه ماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.